Publicatii
15.03.2022

Crearea obiectelor de proprietate intelectuală la locul de muncă: Ce negociem?

Autor: Olesea Nastas, avocat Casa de avocatură ”Efrim, Roșca și Asociații

Indiferent că vorbim despre sectorul privat sau public, din ce în ce mai mulți salariați creează sau participă la crearea obiectelor de proprietate intelectuală în cadrul exercitării atribuțiilor de serviciu. Prin urmare, ne-am propus să analizăm raporturile ce țin de elaborarea, protecția, remunerarea și utilizarea obiectelor de proprietate intelectuală create la locul de muncă. Ce putem și ce nu putem negocia într-o astfel de situație?

(mai mult…)

23.02.2022

Procedura cadastrală – modificări în vigoare din 14 februarie

Autor: Gicu Bloșenco, avocat stagiar Casa de avocatură ”Efrim, Roșca și Asociații”

La 14 februarie al anului curent au intrat în vigoare modificările la Instrucțiunea Agenției relații funciare și cadastru nr. 112 din 22-06-2005 cu privire la înregistrarea bunurilor imobile (Instrucțiunea 112/2005). Instrucțiunea 112/2005 stabilește structura şi conţinutul Registrului bunurilor imobile, modul efectuării înscrierilor în Registru, precum și aspecte de procedură cadastrală. În continuare vom sintetiza principalele prevederi de noutate, însoțindu-le cu comentarii, după caz.

(mai mult…)

24.01.2022

Clauza de dezicere: plata pentru libertatea de a ieși din contract

Autor: av. Oleg Efrim, Managing Partner Casa de avocatură ”Efrim, Roșca și Asociații”

Pacta sunt servanda este unul din principiile fundamentale în dreptul contractelor. Conform acestui principiu, contractul valabil încheiat are putere de lege pentru părțile contractante. Nicio parte nu poate ieși din contract în mod unilateral, decât conform înțelegerii contractuale sau în cazurile prevăzute de lege. Pornind de la principiul libertății contractelor, părțile sunt în drept să prevadă expres și limitativ temeiurile de rezoluțiune. La fel, părțile au dreptul să nu le prevadă în general sau să își rezerve dreptul de rezoluțiune fără motiv în orice moment. Potrivit art. 924 Cod civil, părțile pot să stipuleze în contract clauza de dezicere, care presupune posibilitatea de rezoluțiune  a contractului, în schimbul oferirii unei anumite prestații.

(mai mult…)

07.10.2021

Când apare obligația notificării unei concentrări economice

Autori: Ina Jimbei, doctor în drept, lector universitar, avocat Casa de avocatură ”Efrim, Roșca și Asociații”, Alexandra Zavtur, jurist Casa de avocatură ”Efrim, Roșca și Asociații”

Zilnic au loc tranzacții de vânzare a afacerilor, companiilor. Pe lângă faptul că părțile trebuie să se îngrijească de conținutul acestora, acestea trebuie să verifice dacă tranzacția lor corespunde normelor în materie de concurență și în primul rând dacă operațiunea reprezintă sau nu o concentrare economică care trebuie notificată Consiliului Concurenței. În caz de neconformare părțile implicate riscă amenzi usturătoare.

(mai mult…)

06.09.2021

Aplicarea normelor speciale la suspendarea actelor administrative individuale

Autori: av. Oleg Efrim, Managing Partener Casa de avocatură ”Efrim, Roșca și Asociații”, Ina Jimbei, doctor în drept, avocat Casa de avocatură ”Efrim, Roșca și Asociații”

Codul administrativ a introdus noi reguli privind suspendarea actelor administrative:

– Suspendarea de drept a actului administrativ prin depunerea unei cereri de suspendare;

– Competența autorității publice de a suspenda actul administrativ în cadrul procedurii prealabile;

– Posibilitatea solicitării suspendării actului înainte de depunerea acțiunii în instanța de judecată.

(mai mult…)

03.09.2021

Suspendarea executării actului administrativ vs Ordonanța provizorie

Autori: Ina Jimbei, doctor în drept, avocat, Casa de avocatură ”Efrim, Roșca și Asociații”, lector universitar, Elena Belei, doctor în drept, conferențiar universitar

Codul administrativ nr.116/2018 introduce noi reglementări în materia asigurării acțiunii, pe lângă suspendarea actului administrativ este introdusă o nouă instituție ordonanța provizorie.

În ceea ce urmează vom analiza specificul fiecărei instituții în parte și diferențele dintre acestea.

(mai mult…)

11.05.2021

Persoanele atrase în examinarea cauzelor de contencios administrativ (Terții)

Autor: Ina Jimbei, doctor în drept, avocat, Casa de avocatură ”Efrim, Roșca și Asociații”, lector universitar, Elena Belei, doctor în drept, conferențiar universitar

În contextul punerii în aplicare a noilor reguli de instrumentare a cauzelor de contencios administrativ am reiterat că foarte multe instituții de drept procesual sunt reconceptualizate, fiind reglementate altfel decât cum sunt deprinși justițiabilii, avocații și judecătorii implicați în examinările cauzelor civile de drept comun.

(mai mult…)

08.02.2021

Îmbogățirea nejustificată. Comentariu la art.1995, art. 1996 și art. 1997 din Codul civil

Autor: av. Oleg Efrim, Managing Partner Casa de avocatură ”Efrim, Roșca și Asociații”

Această adnotare a fost realizată pentru proiectul de adnotare academică a Codului civil – animus.md

Articolul 1995. Actele juridice încheiate cu bună-credinţă cu terţii

(1) Persoana îmbogăţită nu este obligată să întoarcă îmbogăţirea dacă:
a) în schimbul acelei îmbogăţiri, i-a oferit terţului o altă îmbogăţire; şi
b) era de bună-credinţă la acel moment.

(2) Dispoziţiile alin.(1) nu afectează drepturile părţii dezavantajate de a recupera bunul de la acel terţ pe calea acţiunii în revendicare ori de a recupera bunul în condiţiile prezentului capitol.

(3) Dispoziţiile alin.(1) nu afectează drepturile acelui terţ în caz de evicţiune conform alin.(2).

Originea reglementării: Art. VII – 6.102 DCFR

(mai mult…)

02.02.2021

Îmbogățirea nejustificată. Comentariu la art.1994 din Codul civil

Autor: av. Oleg Efrim, Managing Partner Casa de avocatură ”Efrim, Roșca și Asociații”

Această adnotare a fost realizată pentru proiectul de adnotare academică a Codului civil – animus.md

Secțiunea a 6-a
Mijloacele juridice de apărare
Articolul 1994. Diminuarea îmbogățirii

(1) Persoana îmbogățită nu este obligată să restituie îmbogățirea în măsura în care ea a suportat un dezavantaj prin dispunerea de îmbogățire sau în altă formă prevăzută la art.1985 (diminuarea îmbogățirii), cu excepția cazului în care persoana îmbogățită ar fi suferit dezavantajul chiar dacă nu obținea îmbogățirea.
(2) Cu toate acestea, diminuarea îmbogățirii nu se ia în considerare:
1) în măsura în care persoana îmbogățită a obținut un substitut;
2) în măsura în care persoana îmbogățită era de rea-credință la momentul diminuării îmbogățirii, cu excepția cazului:
a) când persoana dezavantajată la fel ar fi suferit o diminuare chiar dacă îmbogățirea i-ar fi fost restituită; sau
b) când persoana îmbogățită era de bună-credință la momentul îmbogățirii, diminuarea îmbogățirii a avut loc înainte de scadența obligației de a restitui îmbogățirea și diminuarea îmbogățirii a rezultat din materializarea unui risc care nu poate fi pus pe seama persoanei îmbogățite; sau
3) în măsura în care se aplică prevederile art.1991 alin.(3).
(3) Dacă persoana îmbogățită poate ridica mijlocul de apărare prevăzut de prezentul articol față de persoana dezavantajată ca urmare a dispunerii în folosul unui terț, drepturile persoanei dezavantajate față de acel terț rămân neafectate.

Adnotare:
Originea reglementării: Art. VII – 6.101 DCFR

(mai mult…)

25.01.2021

Îmbogățirea nejustificată. Comentariu la art.1992 și art. 1993 din Codul civil

Autor: av. Oleg Efrim, Managing Partner Casa de avocatură ”Efrim, Roșca și Asociații”

Această adnotare a fost realizată pentru proiectul de adnotare academică a Codului civil – animus.md

Articolul 1992. Valoarea bănească a îmbogățirii. Economisirea

(1) Valoare bănească a îmbogățirii se consideră suma de bani la care un transmițător și un dobânditor cu intenții reale de a încheia un contract ar fi convenit în mod valabil ca preț al acesteia. Cheltuielile suportate de furnizorul unei lucrări, unui serviciu sau unei folosințe care, conform contractului, trebuie acoperite de dobânditor sunt considerate ca parte a prețului.
(2) Economisire se consideră micșorarea bunurilor sau majorarea obligațiilor pe care persoana îmbogățită, în împrejurări specifice ei, le-ar fi suportat dacă nu obținea îmbogățirea.
(3) Valoarea bănească și economisirea se apreciază la momentul în care persoana îmbogățită a obținut îmbogățirea.

Adnotare:
Originea reglementării: Art. VII – 5.103 DCFR

(mai mult…)

20.01.2021

Îmbogățirea nejustificată. Comentariu la art.1990 și art. 1991 din Codul civil

Autor: av. Oleg Efrim, Managing Partner Casa de avocatură ”Efrim, Roșca și Asociații”

Această adnotare a fost realizată pentru proiectul de adnotare academică a Codului civil – animus.md

Secțiunea a 5-a
Restituirea îmbogățirii
Articolul 1990. Îmbogățirea transmisibilă

(1) Dacă îmbogățirea constă într-un bun care poate fi transmis, persoana îmbogățită este obligată să restituie îmbogățirea prin transmiterea bunului persoanei dezavantajate.
(2) În loc de a transmite bunul, persoana îmbogățită poate alege să restituie îmbogățirea prin plata valorii bănești în folosul persoanei dezavantajate dacă transmiterea ar cauza persoanei îmbogățite un efort sau cheltuieli disproporționate.
(3) Dacă bunul a fost consumat, a pierit ori a fost pierdut, dacă bunul nu îi mai aparține sau dacă persoana îmbogățită este din alte motive în imposibilitate de a transmite bunul, persoana îmbogățită este obligată să restituie îmbogățirea prin plata valorii bănești în folosul persoanei dezavantajate. În cazul în care imposibilitatea se referă la o parte a bunului sau bunul este grevat cu drepturile unui terț, persoana dezavantajă poate alege între transmiterea valorii bănești a întregului bun sau transmiterea bunului în forma în care se află, la care se va adăuga valoarea bănească a părții care lipsește.
(4) Cu toate acestea, în măsura în care persoana îmbogățită a obținut un substitut, acel substitut va constitui îmbogățirea supusă restituirii:
a) dacă persoana îmbogățită este de bună-credință la momentul când a dispus de îmbogățirea inițială sau când această îmbogățire a pierit și alege să restituie îmbogățirea pe calea transmiterii substitutului; sau
b) dacă persoana îmbogățită este de rea-credință la momentul când a dispus de îmbogățirea inițială sau când această îmbogățire a pierit și persoana dezavantajată alege să i se restituie îmbogățirea pe calea restituirii substitutului, cu condiția că această alegere nu este inechitabilă.
(5) Persoana îmbogățită se consideră de bună-credință dacă ea nu cunoștea și nu trebuia, în mod rezonabil, să cunoască faptul că îmbogățirea a fost nejustificată sau putea deveni nejustificată.

Adnotare:
Originea reglementării: Art. VII – 5.101 DCFR

(mai mult…)

21.12.2016

Cum lucrăm de sărbători? Ce spune Codul muncii?

Autor: Corina Oprea, avocat, Casa de avocatură „Efrim, Roșca și Asociații”

Se zice că e cea mai frumoasă perioadă a anului, răsună clinchet de colind și clopoței, suntem preocupați de daruri, brazi, urări, vacanțe, dor și oameni scumpi. Vrem să punem tot în regimul de „stand by” și să savurăm timpul petrecut alături de cei dragi, fără a fi preocupați de serviciu, birou sau șefi. Ei bine, ca să nu vă lăsați sâcâiți de către superiori, cu vacanțe stricate și cu frustrări puse sub brad, iată câteva nuanțe legale de care trebuie să țineți cont!

(mai mult…)

07.12.2016

Bagaje pierdute, furate sau distruse. Cum vă cereți drepturile?!

Autor: Corina Oprea, avocat, Casa de avocatură „Efrim, Roșca și Asociații”

De câte ori v-a ticăit inima când urma să ridicați bagajul?! Știu, deseori… De regulă, dăm mulți bani pe valize bune, în speranța că vor suporta orice „vandalizare” a lucrătorilor din aeroport. Și totuși, de cele mai multe ori, nu rezistă. Pe banda rulantă vine agale o valiză, pe care o recunoașteți, știți bine că vă aparține, dar sperați că poate mai este una identică. „Nu are cum să fie așa deteriorată”, vă spune o voce din subconștient. Sau și mai rău, ajunși la destinația dorită, constatați că bagajul Dvs. nu a venit cu toate celelalte și că nu-i nici urmă de el. Bun, lăsând sentimentele deoparte, cum veți proceda în aceaste situații?

(mai mult…)

10.11.2016

Obținerea dreptului de proprietate asupra terenului aferent locuinței. Care este procedura

Autor: Olga Burea Casa de avocatură „Efrim, Roșca și Asociații”

Legislația funciară a Republicii Moldova instituie dreptul autorității de administrare publică locală de a transmite, fără plată, în proprietate loturile de pământ de pe lângă casele de locuit, proprietarilor acestora, exclusiv în baza unei proceduri de transmitere prevăzută în Regulamentul cu privire la modul de transmitere în proprietate privată a loturilor de pământ de pe lângă casă, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 984 din 21.09.1998, dar și în Regulamentul privind gestionarea resurselor funciare municipale, aprobat prin decizia Consiliului mun. Chișinău nr. 3/23 din 02.04.2013.

(mai mult…)

02.11.2016

Cu respect față de vecini!

Autor: Olga Burea Casa de avocatură „Efrim, Roșca și Asociații”

Ipoteza pe care o avem în vedere în abordarea acestui subiect, este acea în care, conlocuirea între proprietarii vecini să fie fundamentată pe un respect reciproc și cu o toleranță pașnică. Asigurarea bunei vecinătăți este prevăzută de Constituția Republicii Moldova, care prin norma art. 42 definește cert că, „dreptul de proprietate privată obligă la respectarea sarcinilor privind protecția mediului înconjurător și asigurarea bunei vecinătăți, precum și la respectarea celorlalte sarcini care, potrivit legii, revin proprietarului”.

(mai mult…)

26.10.2016

Tot ce nu ați știut despre publicitate

Autor: Corina Oprea, avocat, Casa de avocatură „Efrim, Roșca și Asociații”

Consum, consum, consum! Ăsta e unul dintre cuvintele reprezentative ale epocii în care trăim. Cu fiecare minut, oră, zi, an – consumăm tot mai mult. Ne fug ochii după oferte, promoții, „azi ai 50% reducere”, „buy one, get one free” și tot așa. Știți voi bine despre ce vorbim… Suntem practic „înghesuiți” de publicitate. Peste tot. La tv sau radio, în mașină, pe străzi. Panouri, pliante, afișe și tot felul de materiale publicitare.

(mai mult…)

29.09.2016

Hai să divorțăm… inteligent!

Autor: Corina Oprea, avocat, Casa de avocatură „Efrim, Roșca și Asociații”

Deși ne jurăm, în fața altarului și înaintea legii, dragoste veșnică, fidelitate fără limite, susținere „la bine și la greu”, se pare că, din păcate, deseori, și asta are un sfârșit. Divorțul… Un cuvânt cu multă însemnătate emoțională, psihologică și materială chiar. Cu toate că nimeni nu planifică să divorțeze atunci când fluturii pun stăpânire pe stomac, inimă și minte, e bine să fiți informați. Și dacă veți ajunge să faceți acest pas dificil, vă recomandăm să o faceți inteligent.

(mai mult…)

27.09.2016

NU, (nu) se poate: Clauza de neconcurență în contractele de muncă

Autor: Oleg Efrim, avocat, Casa de avocatură „Efrim, Roșca și Asociații”

Când aud de clauza de neconcurență, profesioniștii sunt tentați din prima să nege dreptul ei la existență. Încalcă libertatea de a munci, este contrară Constituției, Codul muncii nu o permite. Acestea-s doar câteva argumente. Propun să trecem peste impulsul primar de a considera că în dreptul muncii se permite doar ceea ce scrie Codul muncii. Să încercăm să privim norma constituțională, dar și legislația muncii într-o manieră caracteristică unui stat social și nu socialist.

(mai mult…)

13.09.2016

Afacere din creativitatea altora sau de ce franchisingul ar fi un start-up reușit

Autor: Ilona Panurco Casa de avocatură „Efrim, Roșca și Asociații”

Cei care doresc să fie antreprenori, dar nu au timp sau resurse pentru a-și crea un brand, strategii de marketing, resurse umane, publicitate, aprovizionare, desfacere, apelează la franchising. Prin achiziția franchisingului, antreprenorului i se oferă posibilitatea „copierii” unei afaceri de succes de la o companie, care deține un renume pe o piață specifică. Afacerea se „copiază” la toate nivelele, inclusiv la nivel de branding, politică de marketing, politică de personal, politică de prețuri și calitate.

(mai mult…)

07.09.2016

Externalizarea serviciilor juridice – soluția optimă de reducere a costurilor administrării unei afaceri

Autor: Sabina Cerbu, avocat, Casa de avocatură „Efrim, Roșca și Asociații”

În contextul realităților economice ale Republicii Moldova, cei care gestionează afaceri sunt orientați în a reduce costurile astfel încât să asigure eficiența, calitatea și rentabilitatea activității ce o desfășoară să nu scadă. În acest sens, multe companii de pe piață ajung să apeleze la externalizarea de servicii. La moment, cele mai externalizate servicii de pe piață sunt serviciile de IT, contabilitate, colectare de datorii și desigur, serviciile juridice. Noțiunea de externalizare vine din terminologia americană outside resourcing, cu sensul de a procura din exterior.

(mai mult…)

02.09.2016

Recipisa. Îmi vreau banii înapoi!

Autor: Corina Oprea, avocat, Casa de avocatură „Efrim, Roșca și Asociații”

De cele mai multe ori ni se întâmplă să fim loiali, săritori la nevoie și gata să ne ajutăm prietenii, rudele, vecinii și pe cei care ne inspiră încredere, dându-le bani cu împrumut. Ce ne facem dacă avem o recipisă, dar nu ne putem întoarce banii? În continuare, vă propunem un „plan de lucru”, care vă va ajuta să recuperați banii ce vă aparțin pe deplin.

(mai mult…)

12.08.2016

Iau/Dau apartament în chirie – de la A la Z

Autor: Corina Oprea, avocat, Casa de avocatură „Efrim, Roșca și Asociații”

Că tot vara e în prag de „duminică seara”, septembrie bate-n ușă, noi începuturi se pun pe roate, facultate, job, viață nouă în regim de capitală – apartamentele-n chirie sunt la mare căutare. Mai devreme sau mai târziu cu toții ajungem să luăm un apartament în chirie, fie în timpul studenției, fie în tranziția de cumpărare a propriului spațiu locativ, fie că facem reparații/construcții în propriile case. În continuare, vă propunem un ghid informativo-juridic atât pentru cei care dau în chirie, cât și pentru cei care iau.

(mai mult…)

04.08.2016

Creditele de consum. Ce trebuie să știți atunci când aveți nevoie de bani

Autor: Sabina Cerbu, avocat, Casa de avocatură „Efrim, Roșca și Asociații”

Într-o societate de consum, necesitățile cotidiene sunt în continuă creștere, iar resursele disponibile nu sunt întotdeauna suficiente pentru a le acoperi la zi. Cât de bine nu am planifica resursele financiare, apar acele circumstanțe neprevăzute care ne fac să analizăm asupra oportunității contractării unui de credit de consum. Contractarea unui credit de consum permite echilibrarea bugetelor familiale, îmbunătățirea nivelului de trai și diverse investiții necesare pentru confortul personal sau pentru educația copiilor.

(mai mult…)

02.08.2016

Cont bancar în străinătate. Care sunt cerințele băncilor din diferite țări

Autor: Corina Oprea, avocat, Casa de avocatură „Efrim, Roșca și Asociații”

După ce v-am prezentat informații despre condițiile în care puteți deschide un cont bancar în străinătate, este bine să cunoașteți și care sunt particularitățile/cerințele băncilor din câteva țări, cum ar fi România, Ucraina, Rusia, Italia etc.

(mai mult…)

01.08.2016

Cum să deschideți un cont bancar în străinătate

Autor: Corina Oprea, avocat, Casa de avocatură „Efrim, Roșca și Asociații”

De frica „miliardului” stăm cu grija conturilor noastre bancare, ca să nu ne trezim într-o bună dimineață cu întrebarea: „da banii mei, unde-s?!”. Suntem tot mai tentați să ne ținem banii undeva în afară, în țări europene, în bănci sigure, dobânzi avantajoase și garanții de securitate. Ei bine, sună frumos, dar destul de dificil de realizat. Și totuși, cum deschidem un cont în străinătate? Să le luăm pe rând.

(mai mult…)

22.07.2016

Percheziția: 9 întrebări și răspunsuri

Autor: Vladislav Roșca, avocat, Casa de avocatură „Efrim, Roșca și Asociații”

Orice persoana are dreptul la respectarea vieții sale private și de familie, a domiciliului său și a corespondenței sale, drept garantat de art. 8 §1 al Convenției Europene pentru Drepturile Omului (CEDO) și Constituția Republicii Moldova.

Cu toate acestea, legea admite ingerință în dreptul persoanei în scopul asigurării interesului general al societății – ocrotirea ordinii publice și lupta cu criminalitatea. În acest sens, legiuitorul a reglementat prin norme imperative posibilitatea efectuării percheziției în calitate de acțiune procesuală efectuată prin constrângere, fără a avea voința sau acordul persoanei implicate. Totuși, când și cum legea permite ingerința în dreptul persoanei la respectarea vieții sale private și de familie, a domiciliului său și a corespondenței sale?

(mai mult…)

19.07.2016

Malpraxisul. Cum demonstrați greșeala sau eroarea medicală și cum obțineți despăgubiri

Autor: Corina Oprea, Casa de avocatură „Efrim, Roșca și Asociații”

Subiectul sistemului medical din Republica Moldova este destul de sensibil. De cele mai multe ori, cu regret, ne este frică să mergem prin spitale și preferăm să ne vindecăm acasă. De ce? Inconștient, ne este frică fie de o diagnoză greșită, fie de o îmbolnăvire mai avansată în urma tratamentului. Știu, risc să-mi pun pe umeri toți doctorii din țară. De aceea, ne vom referi strict la lege.

(mai mult…)

08.07.2016

Dreptul asupra mărcii și acțiunile de apărare în cazul încălcării acestuia

Autor: Olga Burea Casa de avocatură „Efrim, Roșca și Asociații”

Potrivit prevederilor art. 33 din Constituția Republicii Moldova, dreptul cetățenilor la proprietatea intelectuală, interesele lor materiale și morale ce apar în legătură cu diverse genuri de creație intelectuală sunt apărate de lege.

(mai mult…)

05.07.2016

„Confort sau standard”? Ce trebuie să ofere serviciul de taxi

Autor: Corina Oprea, avocat, Casa de avocatură „Efrim, Roșca și Asociații”

De câte ori vi s-a întâmplat să rămâneți mulțumit de calitatea serviciului de taxi, de comportamentul șoferului în trafic de atitudinea acestuia față de dvs. în calitate de client? Intuiesc răspunsul. De cele mai multe ori acesta este cu mult sub pragul normalității. Indiferent, „confort sau standard”, serviciul de taxi trebuie să corespundă anumitor norme și să respecte o serie de reguli generale stabilite de Guvern.

(mai mult…)

29.06.2016

Cât costă nervii lăsați în aeroport

Autor: Corina Oprea, avocat, Casa de avocatură „Efrim, Roșca și Asociații” 

Pentru că suntem în perioada vacanțelor și tot mai mulți cetățeni aleg să călătorească cu avionul, e bine să fiți informați și pregătiți să vă apărați drepturile în fața companiilor aeriene. Dacă sunteți în situația în care zborul este anulat, suprarezervat sau întârziat considerabil, sunteți îndreptățit în a cere despăgubiri. Care sunt acestea și cum le puteți obține? Deși, aparent, dreptul pasagerilor pare a fi unul complicat și de neînțeles, regulile sunt foarte simple.

(mai mult…)

15.06.2016

Dreptul de şedere permanentă în Republica Moldova – cerinţe şi proceduri (II)

Autor: Natalia Roșca Casa de avocatură „Efrim, Roșca și Asociații”

După ce v-am prezentat cum și în ce condiții se obține dreptul de ședere permanentă pe teritoriul Republicii Moldova, continuăm să vă informăm despre perioada de examinare a cererii pentru obținerea acestui drept, care sunt costurile, dar și în ce cazuri se anulează și se revocă dreptul de ședere permanentă.

(mai mult…)

14.06.2016

Dreptul de şedere permanentă în Republica Moldova – cerinţe şi proceduri (I)

Autor: Natalia Roșca Casa de avocatură „Efrim, Roșca și Asociații”

Continuăm discuţiile iniţiate la început de săptămână ce au ca obiect dreptul de şedere pe teritoriul Republicii Moldova şi anume dreptul de şedere permanentă în ţara noastră.

Cine poate obţine dreptul de şedere permanentă în Moldova

Legea, şi ne referim aici la Legea nr. 200 din 16 iulie 2010 privind regimul străinilor, spune aşa: dreptul de şedere permanentă se acordă străinului „titular al dreptului de şedere provizorie”. Această expresie trebuie înţeleasă în sensul că la momentul acordării dreptului la şedere permanentă, străinul trebuie să deţină legal dreptul de şedere provizorie în Republica Moldova.

(mai mult…)

08.06.2016

Cum obține un cetățean străin permis de muncă în Republica Moldova

Autor: Dina Zamfirova Casa de avocatură „Efrim, Roșca și Asociații”

Pe teritoriul Republicii Moldova străinii îşi pot desfăşura activităţile de muncă în baza unui permis de şedere provizorie în scop de muncă. Decizia privind acordarea dreptului la muncă se emite de către Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM).

(mai mult…)

07.06.2016

Dreptul de şedere provizorie în Republica Moldova – cerinţe şi proceduri (II)

Autor: Natalia Roșca Casa de avocatură „Efrim, Roșca și Asociații”

Prelungirea dreptului de şedere provizorie: când şi cum poate fi obţinută

La expirarea termenului pentru care a fost acordat dreptul de şedere provizorie, străinul poate solicita prelungirea dreptului la şedere provizorie în Republica Moldova. Biroul de Migraţie şi Azil poate accepta prelungirea acestui drept dacă sunt respectate cumulativ următoarele cerinţe:

– străinul întruneşte în continuare condiţiile de intrare în Republica Moldova prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. a), b), c), e) şi f) – cele care le-am enunțat anterior;

(mai mult…)

06.06.2016

Dreptul de şedere provizorie în Republica Moldova: cerinţe şi proceduri (I)

Autor: Natalia Roșca Casa de avocatură „Efrim, Roșca și Asociații”

Într-un timp în care circulaţia transfrontalieră a populaţiei a devenit o caracteristică a societăţii contemporane, este absolut necesar să cunoaştem că aflarea legală pe teritoriul unui stat străin înseamnă respectarea anumitor condiţii, impuse prin lege de acel stat. Acest fapt este valabil şi pentru Republica Moldova. Astfel, chiar dacă fenomenul emigrării este într-o continuă creştere în ţara noastră, se atestă, totuşi, şi manifestări ale fenomenului „antonim” acestuia – imigrarea.

(mai mult…)

30.05.2016

Care este procedura de înregistrare a mărcii

Autor: Olga Burea Casa de avocatură „Efrim, Roșca și Asociații” 

Domeniul mărcii este reglementat în Republica Moldova prin Legea nr. 38 din 29.02.2008 privind protecția mărcilor, care definește procesul înregistrării, protecția juridică și utilizarea mărcilor. Marca înregistrată protejează modul de identificare a unui producător sau a altei surse de reputație, având drept scop deosebirea produselor și/sau serviciile unei persoane fizice sau juridice de cele ale altor persoane.

(mai mult…)

26.05.2016

Ce trebuie să cunoașteți despre moștenire (II)

Autor: Dina Zamfirova Casa de avocatură „Efrim, Roșca și Asociații”

Termenul de acceptare a succesiunii este de 6 luni de la data deschiderii ei

Deoarece moştenirea se deschide după deces, data deschiderii succesiunii este cea a decesului celui care a lasăt moştenirea. Dovada decesului se face cu certificatul de deces sau cu hotărârea judecătorească rămasă definitivă. În cazul în care cei din primele clase nu acceptă moștenirea, moștenitorii din clasele posterioare trebuie să accepte moștenirea în partea rămasă din termenul stabilit pentru acceptare. Dacă această parte este mai mică de 3 luni, ea se prelungește cu 3 luni.

(mai mult…)

25.05.2016

Ce trebuie să cunoașteți despre moștenire (I)

Autor: Dina Zamfirova Casa de avocatură „Efrim, Roșca și Asociații”

Conform legislaţiei în vigoare a Republicii Moldova, în cazul decesului unei persoane, bunurile acesteia se preiau de către moştenitori prin intermediul unei proceduri succesorale care se finalizează cu emiterea, de către notar, a unui certificat de moștenitor. Moştenirea poate fi de două feluri: testamentară şi legală.

(mai mult…)

14.05.2016

Avantajele instituției medierii și domeniile de aplicare

Autor: Olga Burea Casa de avocatură „Efrim, Roșca și Asociații”

Chiar dacă instituția medierii devine din ce în ce mai cunoscută, o parte însemnată dintre justițiabili, care au auzit de mediere, nu cunosc care sunt avantajele acesteia. Din această perspectivă, vă vom prezenta importanța și avantajele alegerii medierii pentru soluționarea conflictelor apărute. Astfel, părțile vor înțelege care este calea corectă ce urmează a fi utilizată în soluționarea conflictului apărut.

(mai mult…)

12.05.2016

Când o faptă se consideră discriminatorie și ce trebuie să întreprindeți dacă sunteți victimă a acestui fenomen

Autor: Olga Burea Casa de avocatură „Efrim, Roșca și Asociații”

Fenomenul discriminării, cu regret, face parte din viața de zi cu zi, iar acest lucru i se poate întâmpla fiecăruia dintre noi. Pentru a nu admite acest fapt este bine de știu că toți sunt egali în fața legii și a autorităților publice, fără deosebire de rasă, naționalitate, origine etnică, limbă, religie, sex, opinie, apartenență politică, avere sau origine socială.

(mai mult…)

28.04.2016

Ce trebuie să știți dacă vecinii sunt insuportabil de gălăgioși

Autor: Olga Burea, Casa de avocatură „Efrim, Roșca și Asociații” 

Tulburarea liniştii constituie contravenție ce atentează la ordinea publică și la securitatea publică, normă care este reglementată de prevederile art. 357 din Codul contravențional al Republicii Moldova și se sancționează cu amendă de la 15 la 30 unități convenționale (1 u.c. = 20 lei), aplicată persoanei fizice, sau cu amendă de la 100 la 150 u.c., aplicată persoanei juridice.

(mai mult…)

26.04.2016

Cum să vă asigurați că veți fi protejați juridic dacă oferiți un împrumut

Autor: Dina Zamfirova Casa de avocatură „Efrim, Roșca și Asociații” 

 Dacă nu-i împrumuți bani, poți pierde doar prietenul. Dacă îi împrumuți, poți pierde și banii, și prietenul, spune un proverb. Majoritatea oamenilor s-au pomenit în situația în care li s-a cerut un împrumut bănesc, dar puțini au știut cum să procedeze, astfel încât să fie protejați juridic și să-și compenseze, ulterior, valoarea împrumutului. Înainte de a împrumuta bani, încercați să identificați o sursă clară de restituire a banilor, mai ales daca vi se promite ca îi veți primi înapoi înainte de următorul salariu.

(mai mult…)

21.04.2016

Ce facem dacă ne-au inundat vecinii

Autor: Olga BureaCasa de avocatură „Efrim, Roșca și Asociații” 

Inundarea apartamentului de către vecinul de deasupra este o problemă frecventă pentru cei care locuiesc la bloc. Sunt cazuri în care vecinii sunt cooperanţi, iar problema se rezolvă pe cale amiabilă. Însă sunt situații în care nu e loc de „înțelegere” între vecini, în special când inundația a provocat daune materiale considerabile. Singura soluție a păgubiţilor este acţiunarea în instanţă a vecinilor de rea-credinţă.

(mai mult…)

16.04.2016

Cum ne protejăm interesele în cazul încheierii unui contract de investiții în construcția unui spațiu locativ

Autor: Saina Cerbu, Casa de avocatură „Efrim, Roșca și Asociații”

Lipsa spațiului de locuit continuă să fie o problemă în special pentru tineri. Aceștia se lasă ademeniți de publicitatea mai multor companii de construcții, care promit ridicarea blocurilor și mansardelor la prețuri avantajoase și în termeni restrânși. De asemenea, este bine cunoscut faptul că doar în mun. Chișinău sunt o sumedenie de imobile nefinalizate, lucrările de construcție fiind înghețate pentru o perioadă nedeterminată de timp.

(mai mult…)

15.04.2016

Cele mai bune rezultate se obțin acolo unde este competiție. Cum „luptăm” cu concurența neloială

Autor: Oleg Efrim, avocat Casa de avocatură Efrim, Roșca și Asociații”

În sportul de performanță, unde toți „joacă” după aceleași reguli, de cele mai multe ori câștigă cel mai bun. Și în economie, pentru a avea performanță este necesară o întrecere după anumite reguli, general valabile pentru toți. Și atunci, „campionii” vor avea notorietatea și profiturile dorite, iar consumatorii – produse/servicii de calitatea bună și la cele mai convenabile prețuri.

(mai mult…)

12.04.2016

Ce trebuie să faci pentru a recupera permisul de conducere dacă a fost suspendat

Dina Zamfirova, Casa de avocatură „Efrim, Roșca & Asociații”.

Procedura de recuperare a permisului de conducere este una anevoioasă și de durată. În cazul în care aveți deja acumulate câteva puncte de penalizare, achitați amenda la timp pentru încălcarea săvârșită. Astfel, dacă nu mai comiteți încălcări timp de 6 luni, punctele vor fi anulate. După ce expiră termenul de privare și dacă n-au mai fost comise alte încălcări, persoana care a fost privată de dreptul de a conduce trebuie:

(mai mult…)

05.04.2016

Ce trebuie să știi dacă nu ai fost tratat respectuos într-un magazin, local sau de către un taximetrist?

Autor: Sabina Cerbu, Casa de avocatură „Efrim, Roșca & Asociații”

Zi de zi apelăm la diferite servicii ale agenților privați și avem așteptarea ca acestea să fie prestate la o calitate pe măsura banilor achitați. Asta ar fi într-o lume ideală, unde clientul este respectat. Realitățile demonstrează că în Republica Moldova clientul, nu întotdeauna, este tratat cu respect.

(mai mult…)

04.04.2016

Ce faci dacă ai comandat anumite lucrări și antreprenorul întârzie să le execute?

Autor: Natalia Roșca, Casa de avocatură „Efrim, Roșca & Asociații”

Contractul prin care o parte (antreprenor) se obligă să efectueze pe riscul său o anumită lucrare celeilalte părţi (client), iar aceasta se obligă să recepţioneze lucrarea şi să plătească preţul convenit – se numeşte contract de antrepriză sau simplu – antrepriză.

(mai mult…)

03.04.2016

Ce trebuie să știi despre pedepsele pentru încălcarea regulilor circulației rutiere?

Autor: Dina Zamfirova, Casa de avocatură „Efrim, Roșca & Asociații”

De-a lungul timpului au fost realizate numeroase sondaje privind motivele ce-i determină pe oameni să încalce regulile de circulație. Răspunsurile sunt aceleași: lipsa de atenție, graba, lipsa de politețe. Nerespectarea regulilor în trafic atrage după sine pedepse, aplicate cu scopul de a disciplina și responsabiliza conducătorii auto. De aceea, este important să cunoașteți ce pedeapsă vă poate fi aplicată în funcție de gravitatea contravenției, care sunt modalitățile de evidență a lor, consecințele acumulării punctelor de penalizare, dar și modalitatea de achitare a amenzilor.

(mai mult…)

01.04.2016

Cum procedezi dacă ai cumpărat o haină și acasă ai realizat că nu îți place?

Autor: Olga Burea, Casa de avocatură „Efrim, Roșca & Asociații”

În Republica Moldova actul normativ care reprezintă baza juridică pentru protejarea de către stat a persoanelor în calitate de consumator este Legea nr. 105 din 13.03.2003 privind protecția consumatorului. Prin noțiunea de consumator se înțelege orice persoană fizică ce intenționează să comande sau să procure, sau care comandă, procură sau folosește produse, servicii pentru necesități vitale nelegate de activitatea de întreprinzător sau profesională.

(mai mult…)