SECTOARE
 • investiŢii
 • sector financiar
 • asigurări
 • telecomunicaŢii, media Şi tehnologii informaŢionale
 • infrastructură Şi transport
 • sector farmaceutic
 • protecŢia consumatorului Şi retail
 • sector energetic
 • protecŢia mediului Şi resurse naturale
 • sector agricol
DOMENII DE EXPERTIZĂ
 • corporatist Şi comercial
  Înregistrarea societăţilor comerciale
  • Consultanţă privind modalităţile de structurare iniţială a afacerii;
  • Elaborarea documentelor de constituire şi funcţionare a societăţii (statut, decizii de asociere, procuri, regulamente de organizare şi funcţionare internă);
  • Consultanţă şi asistenţă juridică la înregistrarea societăţilor comerciale în faţa tuturor organelor de resort;
  • Reprezentarea societăţii în faţa organelor de stat şi a structurilor private.
  Activitatea de zi cu zi a societăţilor comerciale
  • Asistenţă şi consultanţă juridică în orice chestiune ce ţine de activitatea societăţii (spre exemplu: tranzacţii, organizare internă, dreptul muncii etc.);
  • Asistenţă şi suport juridic în pregătirea şi derularea şedinţelor organelor statutare;
  • Consultanţă juridică cu privire la drepturile acţionarilor (inclusiv cei minoritari);
  • Realizarea tuturor formalităţilor de înregistrare a modificărilor actelor constitutive ale societăţilor (modificarea activităţilor, modificarea capitalului social etc.);
  • Consultanţă şi asistenţă juridică în orice tip de reorganizare a societăţii şi a organelor statutare;
  • Efectuarea auditului juridic pentru achiziţionarea unui agent economic sau a activelor unui agent economic;
  • Consultanţă în stabilirea strategiilor optime de creştere a profitului societăţilor şi asigurarea riscurilor faţă de terţi;
  • Consultanţă şi asistenţă în obţinerea licenţelor, autorizaţiilor şi a altor acte permisive de la organele de stat, necesare derulării afacerii.
  Contracte complexe
  • Asistenţă şi consultanţă juridică în orice chestiune ce ţine de activitatea societăţii (spre exemplu: tranzacţii, organizare internă, dreptul muncii etc.);
  • Evaluarea riscurilor juridice şi economice ale încheierii contractului pentru clientul reprezentat;
  • Elaborarea ofertelor, a contraofertelor şi acceptarea ofertelor; elaborarea proiectului de contract şi a documentelor adiacente relevante contractului;
  • Negocierea clauzelor contractuale cu partenerii clientului; asistenţă în etapa post-negociere (renegocierea, revizuirea, rezoluţiunea/rezilierea contractului, situaţii de hardship etc.); asistenţă la traducerea, autentificarea, înregistrarea contractelor.
  O
 • fuziuni Şi achiziŢii
  • Consultanţă privind structurarea fuziunii şi/sau achiziţiei;
  • Efectuarea analizei riscurilor juridice şi economice ale fuziunii/achiziţiei pentru client;
  • Efectuarea auditului juridic al societăţii vizate;
  • Elaborarea opiniilor juridice;
  • Elaborarea actelor necesare aprobării de către societăţile implicate şi înregistrării fuziunii/achiziţiei;
  • Asistenţă juridică în implementarea tranzacţiei;
  • Reprezentarea societăţilor implicate în faţa Consiliului Concurenţei în vederea obţinerii autorizaţiilor necesare;
  • Reprezentarea clienţilor în faţa Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare şi a altor organe de stat, după caz, în vederea implementării fuziunii/achiziţiei;
  • Înregistrarea fuziunii/achiziţiei cu organele de stat şi bănci.
  O
 • piaŢa de capital
  • Consultanţă şi asistenţă juridică în toate tipurile de tranzacţii cu valori mobiliare în Republica Moldova;
  • Consultanţă şi asistenţă juridică în emiterea, plasarea, răscumpărarea acţiunilor;
  • Asistenţă în elaborarea documentelor şi structurarea relaţiilor contractuale;
  • Consultanţă şi asistenţă juridică în achiziţionarea de valori mobiliare pe piaţa de capital din Republica Moldova;
  • Reprezentarea clienţilor în faţa organelor de stat în vederea înregistrării valorilor mobiliare.
  O
 • insolvabilitate Şi lichidare
  Lichidare
  • Asistenţă şi consultanţă juridică în fiecare din etapele de lichidare a societăţilor comerciale;
  • Elaborarea documentelor necesare aprobării lichidării, înregistrării şi desfăşurării acesteia;
  • Asistenţă juridică şi reprezentarea societăţii în raport cu creditorii şi debitorii acesteia, precum şi în faţa organelor de stat;
  • Asistenţă juridică la radierea societăţilor comerciale din registrul de stat.
  Insolvabilitate
  • Consultanţă şi suport juridic în vederea oferirii soluţiilor de prevenire a insolvabilităţii (spre exemplu: imposibilitatea de a acoperi datoriile existente cu activul companiei, creanţe şi datorii etc.);
  • Consultanţă şi servicii de reprezentare în acţiuni privind declanşarea procedurii de insolvabilitate;
  • Elaborarea documentelor necesare;
  • Reprezentarea intereselor debitorilor sau ale creditorilor, reprezentarea clienţilor (debitori/creditori) în cadrul organelor creditorilor etc.;
  • Consultanţă şi asistenţă juridică cu privire la restructurarea datoriilor şi consolidarea creanţelor.
  O
 • concurenŢĂ Şi ajutor de stat
  Concurenţă
  • Consultanţă în regulile concurenţei loiale, precum şi regulile ce se aplică acordurilor anticoncurenţiale, concentrărilor economice, companiilor ce deţin o poziţie dominantă, investigaţiilor efectuate de către Consiliul Concurenţei;
  • Consultanţă şi asistenţă juridică în notificarea Consiliului Concurenţei privind operaţiunile de concentrare economică;
  • Asistenţă juridică în obţinerea autorizaţiilor concentrărilor economice;
  • Evaluarea juridică a contractelor, tranzacţiilor, practicilor, structurilor de afaceri din perspectiva legislaţiei concurenţiale;
  • Asistenţă şi reprezentarea clientului în faţa Consiliului Concurenţei, inclusiv în cadrul investigaţiilor;
  • Asistenţă la contestarea actelor Consiliului Concurenţei;
  • Reprezentarea intereselor clientului în instanţa de judecată în cauzele împotriva Consiliului Concurenţei.
  Ajutor de stat
  • Consultanţă privind schemele ajutorului de stat, modalităţile de notificare şi autorizare a ajutorului de stat;
  • Asistenţă în elaborarea documentaţiei aferente oferirii ajutorului de stat sau a autorizării/obţinerii unui ajutor de stat;
  • Asistenţă în contestarea actelor Consiliului Concurenţei;
  • Reprezentarea intereselor clientului în instanţa de judecată în cauzele împotriva Consiliului Concurenţei.
  O
 • proprietăŢi imobiliare
  • Analiza titlurilor de proprietate, a altor drepturi reale şi a documentaţiei asupra bunurilor imobile din perspectiva corectitudinii şi riscurilor juridice;
  • Elaborarea opiniilor juridice, a rapoartelor cu referire la situaţia juridică a imobilului;
  • Elaborarea/revizuirea contractelor şi a documentaţiei aferente tranzacţiilor cu bunuri imobile (contracte de vânzare-cumpărare, contracte de locaţiune, contracte de ipotecă);
  • Asistenţă în negocierea şi încheierea tranzacţiilor cu bunuri imobile;
  • Reprezentarea şi asistarea clientului la înregistrarea drepturilor de proprietate, a ipotecii, a superficiei şi a altor drepturi reale;
  • Consultanţă şi asistenţă juridică în administrarea proprietăţii imobile;
  • Reprezentarea clientului în instanţa de judecată în cauze ce vizează bunuri imobile.
  O
 • proprietate intelectuală
  • Consultanţă cu privire la modalităţile, riscurile şi avantajele de constituire, utilizare şi gestionare a drepturilor de proprietate intelectuală;
  • Asistenţă în înregistrarea drepturilor de autor, a mărcii, a invenţiei, a altor drepturi de proprietate intelectuală;
  • Analiza şi identificarea oportunităţilor de protecţie a drepturilor de proprietate intelectuală în funcţie de specificul activităţii clientului;
  • Consultanţă şi asistenţă în administrarea drepturilor de proprietate intelectuală (licenţe, cesiuni, negocierea diverselor contracte având ca obiect drepturi de proprietate intelectuală);
  • Reprezentarea clientului în faţa Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală;
  • Reprezentarea clientului în faţa instanţelor la nivel naţional în litigiile legate de drepturile de proprietate intelectuală;
  • Reprezentarea clientului în cadrul medierii sau al arbitrajului, inclusiv arbitrajul Organizaţiei Mondiale a Proprietăţii Intelectuale (WIPO), pentru soluţionarea litigiilor referitoare la proprietatea intelectuală.
  O
 • relaŢii de muncă Şi resurse umane
  • Elaborarea documentelor referitoare la relaţiile de muncă (contracte individuale şi colective de muncă, amendamente la documentele existente, ordine interne, regulamente interne);
  • Asistenţă juridică la negocieri şi încheierea de acorduri între angajatori şi angajaţi;
  • Consiliere şi asistenţă juridică în cadrul procedurilor de concediere, angajare, promovare, vacanţe etc.;
  • Asistenţă juridică în tranzacţii specifice, fuziuni, divizări etc.;
  • Asistenţă juridică de zi cu zi cu privire la orice aspect de muncă;
  • Reprezentarea în faţa instanţelor de judecată în cauzele referitoare la conflictele de muncă.
  O
 • audit juridic
  • Evaluarea juridică a obiectului: societăţi comerciale, acţiuni şi cote-părţi, linie de afaceri, bunuri imobile etc.;
  • Asistenţă juridică la negocierea şi redactarea contractelor de tranzacţie, având în vedere concluziile auditului juridic;
  • Consultanţă privind structurarea şi asistenţa la negocierea parteneriatelor de creare a societăţilor mixte, a tranzacţiilor de achiziţie sau vânzare;
  • Evaluarea juridică a societăţilor sub raportul corporatist, contractual, a relaţiilor de muncă, al grevărilor asupra activelor şi privind alte aspecte de interes pentru client.
  O
 • reglementare
  • Evaluarea impactului actelor şi proiectelor de acte normative asupra afacerii clientului;
  • Participarea la dezbateri publice cu privire la acte normative specifice;
  • Promovarea intereselor clientului în faţa autorităţilor publice/de reglementare;
  • Asistenţă juridică şi consultanţă în chestiuni ce ţin de licenţe, autorizaţii, permisiuni (mediu, farmaceutic, construcţii etc.);
  • Evaluarea activităţii companiei, a contractelor, a practicilor de afaceri din punctul de vedere al conformităţii cu prevederile legale;
  • Consultanţă şi asistenţă juridică în aspecte ale protecţiei datelor cu caracter personal;
  • Efectuarea cercetărilor şi analizelor cadrului normativ;
  • Participarea la procesul de creaţie legislativă (la elaborarea proiectelor de acte normative, la consultarea publică a acestora etc.).
  O
 • achiziŢii publice Şi parteneriat public-privat
  • Consultanţă în procedura şi condiţiile achiziţiilor publice şi PPP-urilor;
  • Elaborarea documentelor necesare pentru participarea la licitaţii publice (achiziţii, PPP, concesiuni);
  • Reprezentarea clientului în faţa autorităţii contractante;
  • Consultanţă şi asistenţă juridică în oricare din etapele ce urmează după deschiderea ofertelor (clarificări, negocieri, creanţe etc.);
  • Consultanţă şi asistenţă juridică pe parcursul întregii perioade de execuţie a contractului (de stabilire a entităţilor, obţinere a licenţei/autorizaţiilor, subcontractări, angajări, clarificări cu autorităţile de stat etc.);
  • Asistenţă şi reprezentare în litigii legate de achiziţii publice, PPP-uri, concesiuni.
  O
 • soluŢionare alternativă a disputelor
  • Evaluarea preliminară a riscurilor, consecinţelor şi poverii financiare a conflictului potenţial sau existent;
  • Elaborarea tuturor documentelor aferente soluţionării disputei în cadrul medierii sau al arbitrajului;
  • Asistenţă şi reprezentare juridică în cadrul proceselor de mediere sau de arbitraj naţional sau internaţional în toate fazele procesuale. Arbitrajul poate fi condus potrivit regulilor de arbitraj naţionale, ICC, UNCITRAL, ICSID, WIPO etc.;
  • Asistenţă în recunoaşterea şi executarea hotărârilor arbitrale străine pe teritoriul Republicii Moldova.
  O
 • litigii
  Conflictele sunt inevitabile în raporturile de afaceri sau sociale. Adesea, acestea sunt nejustificate din punct de vedere economic, al timpului investit, al rezultatului scontat şi al reputaţiei. Avocaţii ERA sunt calificaţi în toate formele de litigii. Ceea ce diferenţiază echipa ERA de alte case de avocatură este identificarea rapidă a unor soluţii creative şi practice, care includ evaluarea evaluarea anticipată a riscurilor şi a consecinţelor posibile, asigurând o analiză detaliată a costurilor şi a beneficiilor.
  Serviciile juridice prestate de ERA în domeniul litigiilor includ, fără a se limita la:
  • Elaborare a tuturor documentelor necesare şi utile soluţionării litigiilor de către instanţele de judecată;
  • Formulare a căilor de atac ordinare şi extraordinare;
  • Asistenţă şi reprezentare juridică în faţa instanţelor de judecată în toate fazele procesuale;
  • Sesizarea Curţii Europene a Drepturilor Omului (CEDO) cu privire la încălcări ale drepturilor protejate şi pledare în faţa Curţii;
  • Asistenţă în executarea hotărârilor instanţelor judecătoreşti străine pe teritoriul Republicii Moldova.
  Litigii comerciale şi civile
  • Consultanţă, asistenţă şi reprezentare a clienţilor în cadrul litigiilor comerciale cu privire la executarea contractelor comerciale, a litigiilor de concurenţă neloială, a altor litigii de ordin comercial;
  • Asistenţă şi reprezentare a clienţilor în litigii imobiliare, în litigii privind dreptul de proprietate intelectuală şi industrială, în alte litigii de ordin civil.
  Contencios administrativ
  • Asistenţă juridică şi reprezentare în contestarea deciziilor autorităţilor publice în etapa preliminară, precum şi în faţa instanţelor judecătoreşti;
  • Elaborare a actelor necesare şi utile.
  Litigii penale
  • Asistenţă şi reprezentare în faţa organelor de urmărire penală (Poliţie, Procuratură, CNA etc.);
  • Asistenţă şi reprezentare în faţa instanţelor de judecată;
  • Formulare de opinii juridice cu privire la dosarele penale în curs de soluţionare;
  • Asistenţă şi reprezentare la efectuarea măsurilor procesual-penale;
  • Reprezentare în procesul penal a părţii vătămate sau a părţii civilmente responsabile;
  • Redactare de plângeri, contestaţii, alte cereri.
  O