14.05.2016

Avantajele instituției medierii și domeniile de aplicare

Autor: Olga Burea Casa de avocatură „Efrim, Roșca și Asociații”

Chiar dacă instituția medierii devine din ce în ce mai cunoscută, o parte însemnată dintre justițiabili, care au auzit de mediere, nu cunosc care sunt avantajele acesteia. Din această perspectivă, vă vom prezenta importanța și avantajele alegerii medierii pentru soluționarea conflictelor apărute. Astfel, părțile vor înțelege care este calea corectă ce urmează a fi utilizată în soluționarea conflictului apărut.

Medierea are următoarele avantaje:

– preponderent, în cadrul procesului de mediere ambele părți sunt în câștig;

– procesul de mediere este flexibil și nu este public;

– informațiile aflate în procesul medierii sunt confidențiale;

– termenul de desfășurare a procesului de mediere este de cel mult 3 luni;

– părțile decid asupra regulilor și procesului de desfășurare a medierii;

– părțile, după caz sau la dorință, pot fi asistate de avocați, traducători și/sau interpreți, precum și de specialiști în domeniul respectiv;

– părțile de comun acord decid asupra soluționării conflictului;

– părțile care recurg la mediere sunt scutite de achitarea taxei de stat pentru confirmarea sau învestirea cu formulă executorie a tranzacției în condițiile art. 33 a Legii nr. 137 cu privire la mediere;

– în cazul în care, până la depunerea cererii de chemare în judecată, părțile au participat la procesul de mediere, dar procesul de mediere a încetat fără încheierea tranzacției, atunci, la depunerea cererii de chemare în judecată, taxa de stat se reduce cu 25%;

– după depunerea cererii de chemare în judecată, părțile beneficiază de următoarele facilități:

a) eșalonarea achitării taxei de stat;

b) în cazul finalizării procesului de mediere prin tranzacția asupra tuturor pretențiilor, taxa de stat se restituie în proporție de: 100% – pentru împăcarea în instanța de fond; 75% – pentru împăcarea în instanța de apel; 50% – pentru împăcarea în instanța de recurs; c) în cazul finalizării procesului de mediere cu împăcarea parțială a părților asupra pretențiilor patrimoniale, taxa de stat se reduce și se restituie proporțional valorii pretenției soluționate prin împăcare.

Totodată, de accentuat este și faptul că, potrivit dispozițiilor din Legea cu privire la mediere, procesul de mediere intervine în următoarele domenii:

– în litigiile civile – în orice litigiu de natură comercială; în litigiile de familie: neînțelegerile dintre soți privind continuarea căsătoriei, exercitarea drepturilor și obligațiilor părintești, stabilirea domiciliului copiilor, întreținerea copiilor și a altor membri ai familiei inapți de muncă, precum și orice alte neînțelegeri ce apar în raporturile familiale;

– în litigiile privind protecția consumatorilor: existența unui prejudiciu ca urmare a achiziționării unor produse sau servicii defectuoase, nerespectarea clauzelor contractuale ori a garanțiilor acordate, existența unor clauze abuzive cuprinse în contractul încheiat între consumator și agentul economic ori încălcarea altor drepturi stabilite de legislația privind protecția consumatorilor;

– în litigiile de muncă: încasarea plății despăgubirilor, în cazul neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare a obligațiilor de către una dintre părțile contractului individual de muncă, a contractului individual de muncă privind încheierea, executarea, modificarea, suspendarea, încetarea și nulitatea acestuia, a conflictele colective de muncă, în cazul în care părțile conflictului nu au ajuns la o înțelegere sau nu sânt de acord cu decizia comisiei de conciliere;

– în litigiile ce izvorâte din raporturile de contencios administrativ: în măsura în care nu contravin legislației care reglementează negocierea tranzacțiilor cu participarea persoanelor juridice de drept public și condițiile de încheiere a acestor tranzacții;

– în materie penală sau contravențională reglementate de Codul penal, Codul de procedură penală și Codul contravențional.

Cunoscând toate avantajele instituției medierii și domeniile de intervenție a acesteia, rămâne la discreția dvs. să alegeți calea cea mai corectă de soluționare a conflictului apărut.