25.05.2016

Ce trebuie să cunoașteți despre moștenire (I)

Autor: Dina Zamfirova Casa de avocatură „Efrim, Roșca și Asociații”

Conform legislaţiei în vigoare a Republicii Moldova, în cazul decesului unei persoane, bunurile acesteia se preiau de către moştenitori prin intermediul unei proceduri succesorale care se finalizează cu emiterea, de către notar, a unui certificat de moștenitor. Moştenirea poate fi de două feluri: testamentară şi legală.

Moştenirea testamentară are loc conform testamentului, în care se exprimă ultima voință în privința sorții bunurilor a celui ce lasă moştenirea. Testamentul este un act juridic solemn, personal și nu poate fi întocmit prin reprezentare sau de către terţ.

Testamentul,  poate fi întocmit în una dintre următoarele forme:

– testamentul autentic – testamentul care a fost autentificat de către un notar public, de secretarii consiliilor locale de nivelul întâi, precum și de consulii misiunilor diplomatice pentru cetățenii moldoveni aflați peste hotare;

– testamentul olograf – testamentul scris, datat şi semnat de mâna testatorului;

– testamentul mistic sau secret – testamentul care este scris în întregime, datat și semnat de testator, sigilat și apoi prezentat notarului, care aplică girul de autentificare pe plic și îl semnează împreună cu testatorul.

Dacă circumstanțele permit, vă recomandăm să optați pentru forma autentică a testamentului, justificată prin forţa probantă, întrucât notarul îl înregistrează în Registrul electronic al dosarelor succesorale şi a testamentelor, precum și în Registrul de evidenţă al dosarelor succesorale, care reprezintă un sistem unic de evidenţă a testamentelor autentificate notarial pentru asigurarea intereselor patrimoniale ale moştenitorilor testamentari.

Totodată, notarul păstrează un exemplar al testamentului autentificat în arhivă. În caz de pierdere sau distrugere a testamentului, se va putea solicita duplicatul acestuia din arhiva deținută de notar. Trebuie să știți că moştenitorului indicat în testament sau reprezentantului său legal i se va elibera duplicatul testamentului numai după decesul testatorului. Pentru întocmirea testamentului autentic, aveți nevoie de actul dvs. de identitate, fără alte acte de proprietate. Sunt suficiente copiile buletinelor sau certificatelor de naștere a potențialilor moștenitori.

În acest context, prezintă relevanță verificarea datelor din actele de stare civilă din prisma corespunderii cu datele din buletinele de identitate ale părinților cu cele indicate în certificatele de naștere ale copiilor. Dacă ați constatat neconcordanțe, solicitați Serviciului Stare Civilă introducerea rectificărilor de rigoare.

Moștenirea legală. Dacă cel ce a lăsat moştenirea nu a lăsat niciun testament, or testamentul a fost declarat nul, succesorul testamentar este codecedat sau comorient cu testatorul sau succesorul testamentar este nedemn, atunci patrimoniul defunctului trece către persoanele menţionate în lege (art.1500 din Codul civil). Acest tip de succesiune reprezintă moștenirea legală.

Când, unde și cum se deschide  moștenirea? Indiferent de faptul dacă sunteți succesor legal sau testamentar, succesiunea trebuie să urmeze procedura acceptării. Calitate de moştenitor se dobândește prin acceptarea moştenirii (art. 1516 din Codul civil). Așadar, acceptarea moştenirii se face în mod expres (prin depunerea unei declarații la notar) sau tacit (când ați intrat în posesia patrimoniului succesoral, folosiți și întrețineți bunurile sau întreprindeți alte acte ce demonstrează intenţia de a accepta moştenirea și puteți proba acest fapt).