26.05.2016

Ce trebuie să cunoașteți despre moștenire (II)

Autor: Dina Zamfirova Casa de avocatură „Efrim, Roșca și Asociații”

Termenul de acceptare a succesiunii este de 6 luni de la data deschiderii ei

Deoarece moştenirea se deschide după deces, data deschiderii succesiunii este cea a decesului celui care a lasăt moştenirea. Dovada decesului se face cu certificatul de deces sau cu hotărârea judecătorească rămasă definitivă. În cazul în care cei din primele clase nu acceptă moștenirea, moștenitorii din clasele posterioare trebuie să accepte moștenirea în partea rămasă din termenul stabilit pentru acceptare. Dacă această parte este mai mică de 3 luni, ea se prelungește cu 3 luni.

Vă atenționăm că, pentru deschiderea procedurii succesorale urmează să vă adresați oricărui notar din localitatea în care decedatul a avut ultimul domiciliu, conform datelor oficiale deținute de Ministerul Tehnologiilor Informaţionale şi Comunicaţiilor (CRIS REGISTRU).

Dacă domiciliul defunctului nu poate fi stabilit, atunci locul deschiderii succesiunii va fi considerat locul aflării bunurilor succesorale, iar dacă bunurile se află în diferite locuri, cel al deschiderii succesiunii va fi considerat locul unde se află partea cea mai valoroasă a bunurilor imobile.

Dacă nu există bunuri imobile, se consideră locul unde se află partea principală ca valoare a bunurilor mobile (art.1443 Cod civil). Dacă succesorul a intrat în posesiunea unei părţi din patrimoniu se consideră că a acceptat întregul patrimoniu, oriunde s-ar afla şi din ce ar consta. Moştenitorul care a acceptat moştenirea este considerat că a acceptat-o pentru totdeauna.

Ce faceți dacă ați pierdut termenul de acceptare a succesiunii

Deseori, din anumite motive se poate omite termenului de 6 luni prevăzut de lege, pentru acceptarea succesiunii și vă pomeniți în situația altor formalități pentru prelungirea acestuia. Moștenitorul care a omis termenul de acceptare a moștenirii nu poate fi repus în termen, însă acest termen poate fi prelungit cu cel mult 6 luni de către instanţa de judecată, cu acordul celorlalţi moștenitori care au acceptat moștenirea în termen. Pentru aceasta, moștenitorul se va adresa în instanţa de judecată care va considera drept temeinice de prelungire a termenului de acceptare a succesiunii următoarele circumstanțe:

– starea de invaliditate a succesorului;

– îngrijirea unui membru bolnav al familiei;

– aflarea în străinătate sau în rândul forţelor armate;

– tăinuirea faptului deschiderii succesiunii de către ceilalţi moştenitori și altele pe care le va considera instanța drept motivate.

Nu constituie motive temeinice de admitere a acţiunii:

– necunoaşterea dispoziţiilor legale referitoare la moștenire;

– lipsa de timp pentru depunerea cererii;

– necunoaşterea componenţei patrimoniului succesoral şi alte motive similare.

În cazul în care instanța va decide prelungirea termenului, vă puteți adresa la biroul notarial pentru a accepta moştenirea şi a primi certificatul de moştenitor legal sau testamentar. Care sunt actele cu care vă prezentați la notar pentru a primi certificatul de moștenitor:

– certificatul de deces a celui ce a lăsat moștenirea, eliberat de către Oficiul Stării Civile;

– actele care confirmă dreptul de proprietate asupra bunului imobil ;

– extrasul din Registrul Bunurilor Imobile deţinut de către OCT în a cărui rază se află bunul imobil și actul cu privire la valoarea estimativă a bunului imobil;

– certificatul de la Inspectoratul Fiscal prin care se confirmă lipsa restanţelor la bugetul de Stat;

– actele de identitate şi certificatul de naştere care confirmă relaţiile de rudenie;

– certificatul de căsătorie şi buletinul de identitate al soţului/soţiei;

– dovada de la CRIS REGISTRU cu privire la ultimul domiciliu al defunctului;

– alte documente, după caz pe care vi le indică notarul.

Procedura succesorală se încheie cu emiterea de către notar a Certificatului de moştenitor. Certificatul de moștenitor reprezintă, în același timp, o sinteză a activității succesorale notariale. Acesta poate fi eliberat și până la expirarea termenului de 6 luni de la deschiderea moștenirii, dacă notarul dispune de probe suficiente că, în afară de persoanele care solicită eliberarea certificatului de moştenitor, nu există alţi moştenitori.