15.04.2016

Cele mai bune rezultate se obțin acolo unde este competiție. Cum „luptăm” cu concurența neloială

Autor: Oleg Efrim, avocat Casa de avocatură Efrim, Roșca și Asociații”

În sportul de performanță, unde toți „joacă” după aceleași reguli, de cele mai multe ori câștigă cel mai bun. Și în economie, pentru a avea performanță este necesară o întrecere după anumite reguli, general valabile pentru toți. Și atunci, „campionii” vor avea notorietatea și profiturile dorite, iar consumatorii – produse/servicii de calitatea bună și la cele mai convenabile prețuri.

Competiția, însă, e legată de latura egoistă a naturii umane. Experiența arată că deseori, pentru a fi învingători, oamenii sunt tentați să treacă peste reguli. Cum știm care sunt practicile de concurență neloială, cum procedăm în astfel de situații, dacă suntem vizați și cum ne apărăm drepturile dacă suntem învinuiți de astfel de acțiuni?

Ce este concurența neloială? Ce este interzis?

Legea Concurenței nr.183/2012 definește concurența neloială drept orice acţiune, realizată de întreprinderi în procesul concurenţei, care este contrară uzanţelor oneste în activitatea economică. Concurența neloială este prohibită și sancționată de lege. Sunt recunoscute drept practici de concurență neloială și sunt interzise de legiuitor următoarele acțiuni: Discreditarea concurenților – defaimarea sau punerea în pericol a reputației sau credibilității acestora prin:

– răspândirea de către o întreprindere a informațiilor false despre activitatea sa, despre produsele sale, menite să creeze o situație favorabilă în raport cu unii concurenți;

– răspândirea informației false despre activitatea concurenților sau produselor acestora, afirmații care dăunează concurenților.

Instigarea la rezilierea contractului cu concurentul. Se interzice:

– instigarea la rezilierea neîntemeiată a contractului cu concurentul unei alte întreprinderi;

– instigarea la neîndeplinirea sau la îndeplinirea necorespunzătoare a obligaţiilor contractuale faţă de concurentul respectiv prin acordarea sau oferirea, mijlocit sau nemijlocit, de recompense materiale, compensaţii sau de alte avantaje întreprinderii parte a contractului.

Obținerea sau folosirea ilegală a secretului comercial al concurentului. Deturnarea clientelei concurentului, realizată prin inducerea în eroare a consumatorului cu privire la natura, modul și locul de fabricație, la caracteristicele principale, inclusiv utilizarea, cantitatea produselor, prețul și modul de calculare a prețului. Confuzia – acțiuni sau fapte care sunt de natură să creeze o confuzie cu întreprinderea, produsele sau activitatea economică a unui concurent, realizate prin:

– folosirea ilegală, integral sau parțială a mărcii, emblemei de deservire, denumire de firmă, desen sau model industrial sau alte obiecte de proprietate industrial, de natură să creeze o confuzie cu cele folosite legal de o altă întreprindere;

– copiere ilegală a formei, a ambalajului și/sau a aspectului exterior al produsului unei întreprinderi și plasarea prodului respective pe piață, copierea ilegală a publicității unei întreprinderi.

Ce să facem pentru încetarea/interzicerea practicilor de concurenţă neloială și pentru acoperirea prejudiciilor suferite ca urmare a unei practici de concurenţă neloială? 

Orice persoană care are un interes legitim se poate adresa direct instanţelor de judecată competente pentru încetarea şi interzicerea practicilor de concurenţă neloială, pentru acoperirea prejudiciilor  suferite ca urmare a faptelor de concurenţă neloială, fără a fi necesară parcurgerea vreunei formalităţi în faţa Consiliului Concurenţei.

Însă, în afara interesului particular afectat, practicile care aduc atingere concurenţei loiale au impact semnificativ asupra mediului economic în ansamblu şi vizează și un interes public. Astfel, acțiunile de concurență neloială se examinează de Consiliul Concurenței la cererea întreprinderii care consideră că este victima faptelor ilegale. Pentru a avea calitatea de victimă, întreprinderea urmează să dovedească interesul legitim pe care îl are. Se consideră că există un interes legitim atunci când acțiunile denunțate afectează direct și real pe autorul plîngerii. Plângerea adresată Consiliului Concurenței trebuie să fie de modelul aprobat. Formularele de plângeri pot fi descărcate aici: www.competition.md.

Plângerea se depune personal, în două exemplare, sau prin scrisoare recomandată, cu aviz de înmânare, la oficiul Consiliului Concurenței. În cazul în care plângerea se depune în alt mod, ea nu va declanșa procedura de control, decât dacă Consiliul Concurenței va considera că există un interes public major. Este important ca plângerea să fie depusă în cel mult 6 luni de la data când victima a cunoscut sau trebuit să cunoască despre realizarea acțiunilor de concurență neloială. Dacă este depășit acest termen, Consiliul Concurenței va refuza să examineze plângerea. În acest caz, apărarea drepturilor încălcate poate avea loc doar în instanțele judecătorești, în cadrul termenului general de prescripție (3 ani).

Ce decizie poate lua Consiliul Concurenței pe marginea plângerii?

În urma examinării cazului de concurenţă neloială, Plenul Consiliului Concurenţei adoptă o decizie privind constatarea acţiunilor de concurenţă neloială sau privind lipsa acestora.  În cazul constatării acţiunilor de concurenţă neloială, prin decizia Plenului Consiliului Concurenţei, întreprinderea este sancţionată  cu amendă şi/sau obligată să înceteze acţiunile respective. Conform art. 77 al Legii concurenței, amenda reprezintă până la 0,5% din cifra totală de afaceri realizată de întreprinderea în cauză, în anul anterior sancţionării. Decizia de sancționare poate fi adoptată în cadrul termenului de prescripție de 1 an, care curge din momentul săvârșirii faptei ilicite.

Cum se execută decizia Consiliului Concurenței privind sancționarea concurenței neloiale? 

Decizia Consiliului Concurenței de aplicare a amenzii pentru fapte de concurență neloială se execută în termenul indicat în decizie, care nu poate fi mai scurt de 60 zile lucrătoare din momentul comunicării acestei decizii persoanei vinovate. Neexecutarea în termenul indicat declanșează procedura executării silite, în condițiile Codului de executare al Republicii Moldova.

Ce facem dacă nu suntem de acord cu decizia Consiliului Concurenței de sancționare pentru fapte de concurență neloială?

Decizia de sancționare pentru practici de concurență neloială se contestă în instanța de contencios administrativ, în termen de 30 zile calendaristice de la primirea deciziei, fără a fi necesară cererea prealabilă. Atacarea deciziei în instanța de judecată nu (!) suspendă executarea ei decât în cazul în care instanța de judecată expres a suspendat executarea.

Dacă decizia de sancționare care a fost executată a fost anulată, sumele achitate vor fi restituite în termen de 45 zile de la momentul în care hotărârea judecătorească devine irevocabilă.

Cum obținem reparația prejudiciului suportat prin practici de concurență neloială? 

Sancțiunile impuse de Consiliul Concurenței sunt de drept public și nu sunt chemate să satisfacă interesul privat afectat. Pentru obținerea reparației prejudiciului material și moral cauzat prin încălcarea regulilor de concurență loială, urmează să ne adresăm în instanțele de judecată, în ordine generală. Acțiunea în reparare a daunelor urmează a fi depusă în termen de un an din momentul când victima a aflat sau trebuia să afle despre daună și cel care a cauzat-o, însă nu mai mult de trei ani din momentul săvârșirii acțiunii de concurență neloială.

DE REŢINUT! Decizia de constatare/sancţionare a unei practici de concurenţă neloială emisă de către Consiliul Concurenței rămasă definitivă poate facilita recuperarea prejudiciului generat în instanţa de judecată, pe calea acţiunii civile, de către partea/parţile interesate, ea având caracter probator.