04.08.2016

Creditele de consum. Ce trebuie să știți atunci când aveți nevoie de bani

Autor: Sabina Cerbu, avocat, Casa de avocatură „Efrim, Roșca și Asociații”

Într-o societate de consum, necesitățile cotidiene sunt în continuă creștere, iar resursele disponibile nu sunt întotdeauna suficiente pentru a le acoperi la zi. Cât de bine nu am planifica resursele financiare, apar acele circumstanțe neprevăzute care ne fac să analizăm asupra oportunității contractării unui de credit de consum. Contractarea unui credit de consum permite echilibrarea bugetelor familiale, îmbunătățirea nivelului de trai și diverse investiții necesare pentru confortul personal sau pentru educația copiilor.

Aceste credite rămân în preferințele clienților pentru rapiditatea de acordare, ceea ce le permite să acceseze o sumă mică de bani pentru nevoi specifice. Totodată, ele oferă oportunități și persoanelor cu venituri mici. Totuși dacă sunteți decis să contractați un credit de consum, vă sugerăm să atrageți atenția la următoarele aspecte, după cum urmează:

În procesul negocierilor ezitați să trișați. Or, informația furnizată de Dvs. este verificată prin intermediul mai multor canale: baze de date (Cadastrul Bunurilor Imobile, Biroul Istoriilor de Creditare și alte sisteme informaționale interbancare, etc.). În secolul tehnologiilor informaționale asemenea trișări sunt taxate dur, iar Dvs. vă micșorați șansele să obțineți pe viitor un credit.

Salariul este unul dintre cele mai importante criterii de eligibilitate de la care pornește analiza profilului clientului. Acesta trebuie să constituie o sursă permanentă de venit. Pe lângă salariu, nu mai puțin importantă este analiza familiei clientului: dacă persoana este căsătorită, dacă soțul/soția are un venit propriu, dacă sunt copii minori la întreținere și, nu în ultimul rând, care este istoricul creditar al clientului.

Planificarea bugetară lunară. O companie de creditare va analiza cu siguranță comportamentul Dvs financiar. Pentru ca profilul să corespundă eligibilității acordării unui credit, ar trebui să purcedeți individual la acest exercițiu calculând: – ce venituri lunare aveți, – sursele provenienței acestor venituri, – sunt veniturile sporadice sau au o sursă permanentă, – care sunt cheltuielile lunare personale, – care ar fi marja cheltuielilor neprevăzute lunare etc.

Reieșind din calculele pe care le veți efectua, optim ar fi ca gradul de îndatorare să nu fie mai mare 30%-40% din venit, astfel încât să vă rămână suficiente resurse pentru a vă acoperi cheltuielile cotidiene imperative unui nivel de trai decent. Compania de creditare vă poate oferi un credit mai mare atât timp cât vă califică drept un client cu profil de risc redus (de exemplu, mai aveți venituri din alte surse decât salariu – chiria unui imobil, soțul/soția are un venit permanent, nu aveți alte persoane la întreținere, etc.). Exercițiu descris mai sus vă va ajuta să estimați solvabilitatea în cazul contractării unui credit de consum și să decideți asupra sumei cu care doriți să vă îndatorați.

Durata contractului. Termenul contractului de credit de consum trebuie ales și negociat cu diligență. Termenul trebuie să fie ales în funcție de necesitățile și veniturile/cheltuielile Dvs. Practica demonstrează faptul că în cazul în care termenul contractului este mai mare, ratele lunare vor fi mai mici.

Această opțiune ar fi oportună în cazul în care rata lunară ar fi una confortabilă și puteți planifica și alte cheltuieli personale lunare fără dificultăți. În cazul în care aveți un loc de muncă pentru o perioadă determinată, atunci optim ar fi să vă alegeți un termen al contractului mai redus (de exemplu, un an). În acest fel vă asigurați că plata ratelor va fi sincronizată cu veniturile intrate în bugetul Dvs.

Indiferent de termenul contractului creditului de consum, nu ezitați să vă interesați de posibilitatea rambursării anticipate a creditului. Important să cunoașteți că rambursarea creditului anticipată este un drept al consumatorului și nu o decizie arbitrară a companiei de creditare. În virtutea legii, consumatorul are dreptul, în orice moment, să-și stingă în totalitate sau în parte obligațiile sale care decurg dintr-un contract de credit. În acest caz, consumatorul are dreptul la o reducere a costului total al creditului, această reducere constând în dobânda și costurile aferente perioadei dintre data rambursării anticipate și data prevăzută pentru încetarea contractului de credit.

În această ordine, creditorul va avea, la rândul său, dreptul să solicite o compensație rezonabilă și justificată în mod obiectiv pentru eventualele costuri legate direct de rambursarea anticipată a creditului, cu condiția ca rambursarea anticipată să intervină într-o perioadă în care rata dobânzii aferente creditului este fixă. Compensația pe care o poate cere creditorului este plafonată în condițiile legii și nu poate fi mai mare de 1% din valoarea creditului rambursat anticipat, dacă perioada de timp dintre rambursarea anticipată și rezilierea convenită este mai mare de un an și 0,5% dacă este mai mică de un an.

Reieșind din aceste circumstanțe, decizia de a rambursa anticipat trebuie să fie bazată pe răspunsul la întrebarea: dacă rambursarea anticipată va fi mai ieftină pentru Dvs. luând în calcul compensațiile ce i se cuvin creditorului, decât achitarea creditului conform graficului stabilit inițial?

Analizați toate comisioanele/taxele aferente contractului de credit

Pentru contractarea unui credit clientul poate fi ținut la plata unor comisioane aferente creditului. Clientul trebuie să știe că în costul total al creditului sunt incluse toate costurile, inclusiv dobânda, comisioanele, taxele şi orice alt tip de costuri pe care trebuie să le suporte consumatorul în legătură cu contractul de credit şi care sunt cunoscute de creditor, cu excepţia taxelor notariale.

Costurile pentru serviciile accesorii aferente contractului de credit, în special valoarea medie a primelor de asigurare, sunt incluse în cazul în care obţinerea creditului sau obţinerea acestuia, potrivit clauzelor şi condiţiilor prezentate, este condiţionată de încheierea unui contract de servicii. Compania creditară are obligația să explice clientului necesitatea costurilor aferente pe care le percepe. De asemenea, aceste costuri trebuie să corespundă costurilor efective ale creditorului, să se limiteze la acoperirea acestora și să nu conducă la obținerea de venituri suplimentare pentru acesta. Odată ce contractual a fost semnat, creditorul nu are dreptul:

– să introducă și să perceapă noi taxe, comisioane, tarife sau a oricare alte costuri aferente contractului, cu excepţia costurilor specifice unor servicii suplimentare solicitate în mod expres de consumator, neprevăzute în contract şi care nu erau oferite consumatorului la data încheierii acestuia. Aceste costuri vor fi percepute numai în baza unor acte adiţionale acceptate de consumator;

– să majoreze mărimea costurilor stabilite la încheierea contractelor;

– să perceapă uncomision de retragere pentru sumele trase din credit;

– să perceapă un comision, tarif sau oricare alt cost în cazul în care consumatorul doreşte schimbarea datei de scadenţă a creditului cu cel mult 30 de zile;

– să perceapă comisioane în situaţiile în care consumatorul solicită schimbarea garanţiilor, în condiţiile în care consumatorul plăteşte toate costurile aferente constituirii şi evaluării noilor garanţii.

Analizați cu diligență tipul dobânzii

Cel mai oportun ar fi contractarea unor credite cu dobândă fixă, în acest mod vă puteți proteja în fața fluctuației valutare. Mai mult, cea mai sigură situație ar fi să contractați un credit de consum în moneda în care se realizează cea mai mare parte a veniturilor, pentru a nu fi afectat atât de mult de fluctuațiile valutare majore. Rata fixă a dobânzii aferente creditului presupune convenirea părţilor, în contractul de credit, asupra unei rate a dobânzii aferente creditului pentru întreaga durată a contractului de credit sau asupra mai multor rate ale dobânzii aferente creditului pentru termene parţiale, aplicând exclusiv un procentaj fix stabilit. În cazul în care nu sunt fixate toate ratele dobânzii aferente creditului în contractul de credit, se consideră că rata dobânzii aferente creditului este fixă numai pentru termene parţiale, pentru care ratele dobânzii aferente creditului sunt stabilite exclusiv printr-un procentaj fix specific convenit în momentul încheierii contractului de credit. În cazul în care vi se propune o dobândă flotantă, trebuie să cunoașteți care sunt indicii de referință pentru a putea anticipa când aceasta se poate modifica. În acest sens, cadrul normativ prevede niște reguli exhaustive, și anume:

– dobânda va fi compusă dintr-un indice de referinţă, stabilit conform metodologiei Băncii Naţionale a Moldovei, la care creditorul poate adăuga o anumită marjă fixă pe toată durata derulării contractului;

– modul de calcul al dobânzii trebuie indicat în mod expres în contract, cu precizarea periodicităţii şi/sau a condiţiilor în care survine modificarea ratei dobânzii flotante, atât în sensul majorării, cât şi în cel al reducerii acesteia;

– elementele care intră în formula de calcul al dobânzii flotante şi valoarea acestora vor fi afişate pe site-urile şi la toate oficiile creditorilor.

Atât la etapa precontractuală, cât și în perioada de executare a contractului de credit, aveți dreptul nestingherit de a fi informat pentru a înțelege întinderea obligațiilor contractuale asumate. Astfel, în virtutea legii, consumatorul are dreptul  de a primi, la cerere şi gratuit, conform periodicităţii stabilite în contractul de credit, pe hârtie sau pe alt suport durabil, la decizia consumatorului, un extras de cont/situaţia de plăţi sub forma unui grafic de rambursare, care indică ratele datorate, precum şi termenele şi condiţiile de plată a acestor sume. În cazul în care ați rămas nesatisfăcut de prestarea serviciilor de către compania de creditare sau aceasta își execută obligațiile contractuale necorespunzător, autoritatea de supraveghere privind respectarea legislației cu privire la contractele de credit pentru consumatori este Agenția pentru Protecția Consumatorilor. Pentru detalii, cadrul normativ de referință este Legea nr. 202 din 12.07.2013 privind contractele de credit pentru consumatori.