08.06.2016

Cum obține un cetățean străin permis de muncă în Republica Moldova

Autor: Dina Zamfirova Casa de avocatură „Efrim, Roșca și Asociații”

Pe teritoriul Republicii Moldova străinii îşi pot desfăşura activităţile de muncă în baza unui permis de şedere provizorie în scop de muncă. Decizia privind acordarea dreptului la muncă se emite de către Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM).

Aceasta serveşte drept temei pentru emiterea deciziei privind acordarea dreptului de şedere provizorie în scop de muncă, în privința căreia decide Biroul Migrație și Azil de pe lângă Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova.  Dreptul la muncă şi dreptul de şedere provizorie în scop de muncă se acordă următoarelor categorii de persoane:

– lucrătorilor imigranţi;

– lucrătorilor detaşaţi;

– lucrătorilor sezonieri;

– lucrătorilor frontalieri;

– altor categorii prevăzute de acordurile bilaterale în domeniu semnate de Republica Moldova cu alte state.

Cine  obţine dreptul la muncă fără avizul ANOFM

–  Străinii invitaţi la muncă de către Guvern sau de organele centrale de specialitate ale administraţiei publice, specialiştii sosiţi în baza acordurilor în domeniu la care Republica Moldova este parte, precum şi străinii sosiţi la muncă în cadrul proiectelor investiţionale ce prezintă interes pentru economia naţională;

–  Străinul care a înfiinţat o întreprindere/organizaţie/instituţie înregistrată în Republica Moldova sau conducătorul acesteia, precum şi asociatului sau acţionarului întreprinderii/organizaţiei/instituţiei respective li se acordă dreptul la muncă fără avizul ANOFM.

Condiţiile de acordare a dreptului de şedere provizorie lucrătorului imigrant (conducător al unităţii economice, lucrător frontalier, sezonier şi detaşat):

– conducătorul întreprinderii/organizaţiei/instituţiei sau reprezentantul împuternicit al acestuia depune la Ghişeul Unic de documentare a străinilor o cerere, conform modelului de pe site-ul Biroului Migrație și Azil ( Chișinău, bd. Ştefan cel Mare 124, et. 2, bir. 225, telefoane: 022-27-72-34 / 022-27-24-87);

–  demersul întreprinderii/organizaţiei/instituţiei, disponibil pe site-ul www.bma.gov.md;

–  originalul şi copia paşaportului naţional al străinului, cu menţiunile corespunzătoare aplicate de organul de control al frontierei de stat (ce confirmă data şi locul trecerii frontierei de stat), şi copia de pe viza de lungă şedere (pentru străinii care intră în bază de vize);

–  avizul favorabil privind invitarea în scop de muncă a lucrătorului imigrant, eliberat de ANOFM;

–  copiile documentelor de constituire a întreprinderii (extrasul recent din Registrul de Stat al persoanelor juridice, licenţa privind genul de activitate);

– copia contractului individual de muncă (cu excepţia conducătorului unităţii economice);

– actele ce confirmă activitatea întreprinderii (copia raportului financiar pentru ultima perioadă de gestiune);

– copia actului de studii sau a documentului ce confirmă calificarea specialistului invitat la muncă, tradus în limba de stat şi legalizată sau apostilată în condiţiile legislaţiei în vigoare (cu excepţia conducătorului unităţilor economice);

– dovada spaţiului de locuit (declaraţia autentificată notarial a proprietarului, copia contractului de vânzare-cumpărare a locuinţei);

– cazier judiciar din ţara de origine legalizat/apostilat (în modul stabilit), tradus în limba de stat şi autentificat notarial sau consular;

–  grupa sanguină;

–  copia asigurării medicale pentru cel puţin 3 luni;

– dovada mijloacelor de întreţinere în cuantumul corespunzător categoriei dreptului de şedere solicitat (cu excepția investitorilor străini);

– 2 fotografii recente (30×40 mm) color, pe un fundal deschis şi uniform.

La depunerea actelor se prezintă două dosare identice. Nerespectarea termenului de depunere a cererii se sancţionează, conform prevederilor art. 333 din Codul contravenţional al Republicii Moldova.

Prelungirea dreptului la muncă

Permisul de şedere provizorie în scop de muncă se eliberează pentru un nou termen în baza deciziei privind prelungirea dreptului la muncă şi a deciziei privind prelungirea dreptului de şedere provizorie în scop de muncă, dacă au fost respectate condiţiile iniţiale de eliberare. Condițiile de prelungire a dreptului la muncă sunt identice cu cele pentru acordarea dreptului de şedere provizorie lucrătorului imigrant, permisul se obține la cererea angajatorului (condițiile sunt menționate mai sus). Actele se depun cu 30 de zile înainte de expirarea termenului de şedere. Investitorii străini au posibilitatea prelungirii dreptului de ședere pentru un nou termen în condițiile schemei de mai jos:

Pentru examinarea cererii privind acordarea/prelungirea dreptului la muncă, străinii vor achita taxa pentru serviciul prestat de către autoritatea competentă, plus taxa de stat în mărimea prevăzută de Legea taxei de stat.

Costul și durata prestării serviciului

Prin urmare, pentru acordarea dreptului la muncă se va achita 1440 lei pentru examinarea cererii în termen de până la 30 zile și taxa de stat în mărime de 20 lei. Pentru prelungirea dreptului la muncă se va achita 740 lei și 20 lei taxa de stat. Deciziile privind acordarea dreptului la muncă şi a dreptului de şedere provizorie în scop de muncă se emit în termen de cel mult 30 de zile calendaristice de la data înregistrării cererii, pe o perioadă de până la 1 an, cu posibilitatea prelungirii pentru un nou termen. Pierderea, deteriorarea sau distrugerea permisului de şedere provizorie în scop de muncă se declară la autoritatea competentă pentru străini în termen de 3 zile de la data constatării. Desfăşurarea activităţii de muncă de către cetăţeni străini sau apatrizi, aflaţi provizoriu în Republica Moldova, fără permis de şedere în scop de muncă eliberat în modul stabilit de legislaţie se sancţionează cu amendă de la 50 la 100 de unităţi convenţionale (de la 1000 la 2000 de lei), potrivit Codului contravențional al Republicii Moldova.