08.07.2016

Dreptul asupra mărcii și acțiunile de apărare în cazul încălcării acestuia

Autor: Olga Burea Casa de avocatură „Efrim, Roșca și Asociații”

Potrivit prevederilor art. 33 din Constituția Republicii Moldova, dreptul cetățenilor la proprietatea intelectuală, interesele lor materiale și morale ce apar în legătură cu diverse genuri de creație intelectuală sunt apărate de lege.

În sensul actului normativ, Legea nr. 38 din 29.02.2008 privind protecția mărcilor (în continuare Legea nr. 38/2008), dreptul exclusiv asupra mărcii poate surveni în momentul înregistrării acesteia, și anume rezultă din certificatul de înregistrare eliberat de Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI) pentru produsele și/sau serviciile pentru care a fost făcută înregistrarea, pe un termen de 10 ani, precum și dreptul de a interzice terților folosirea mărcii în activitatea lor comercială. În acest sens, titularul unei mărci este în drept să interzică terților să utilizeze în activitatea lor comercială, fără consimțământul său:

– un semn identic cu marca pentru produse și/sau servicii identice cu cele pentru care marca este înregistrată;

– un semn care, din cauza identității ori similitudinii cu marca înregistrată şi identității ori similitudinii produselor sau serviciilor acoperite de semn şi de marcă, generează riscul de confuzie în percepția consumatorului. Riscul de confuzie include şi riscul de asociere între semn şi marcă;

– un semn identic ori similar cu marca pentru produse şi/sau servicii diferite de cele pentru care marca este înregistrată când aceasta din urmă a dobândit un renume în Republica Moldova, iar persoana terţă, în urma folosirii semnului, fără motive justificate, profită de caracterul distinctiv ori de renumele mărcii sau le aduce atingere acestora.

De asemenea, titularul mărcii poate cere să fie interzise următoarele acțiuni ale terților:

– aplicarea semnului pe produse sau pe ambalaje, precum şi utilizarea lui în calitate de ambalaj, în cazul mărcilor tridimensionale;

– oferirea produselor spre comercializare sau comercializarea ori stocarea lor în aceste scopuri sau, după caz, oferirea ori prestarea serviciilor sub acest semn;

– importul sau exportul produselor sub acest semn;

– utilizarea semnului pe documentele de afaceri şi în publicitate;

– multiplicarea, stocarea sau comercializarea semnului în scopurile menționate mai sus;

– utilizarea semnului în rețeaua internet, inclusiv în calitate de nume de domen.

Dreptul exclusiv asupra mărcii produce efecte pentru terți începând cu data publicării în BOPI sau cu data înscrierii în Registrul internațional a datelor referitoare la înregistrarea mărcii.

Recomandăm!

Accentuarea vizibilității mărcii protejate, prin plasarea alături de marcă un marcaj de avertizare în formă de litera R, înscrisă într-un cerc sau un text care indică faptul că marca este protejată în Republica Moldova. Dispozițiile Legii nr. 38/2008 garantează asigurarea respectării drepturilor, prin inițierea unei acțiuni privind încălcarea unui drept exclusiv ori a unui interes legitim care decurge din dreptul exclusiv de către:

– titularii mărcii;

– orice persoană autorizată să utilizeze marca înregistrată, în special licențiații în condițiile respectării consimțământului titularului mărcii și în caz dacă titularul mărcii nu a intentat el însuși o asemenea acțiune în termenul prescris;

– alte persoane fizice sau juridice care reprezintă titularul de drepturi.

Așa dar, acțiunea cu privire la apărarea dreptului asupra mărcii se depune la judecătoria Râșcani din mun. Chișinău (judecătoria în a cărei jurisdicție este sediul AGEPI), în termen de 3 ani, conform art. 267 alin. (1) din Codul civil, cu respectarea procedurii prealabile. Concomitent cu depunerea acțiunii puteți solicita și repararea prejudiciului (despăgubire) în urma încălcării drepturilor asupra mărcii, în care se vor lua în considerare toate circumstanțele, cum ar fi consecințele economice negative, inclusiv venitul ratat de părți, venitul pârâtului și alte aspecte ca prejudiciu moral.

De reținut: Reclamanții în acțiunile ce decurg și dreptul de autor și din drepturile conexe, din dreptul asupra invențiilor, desenelor și modelelor industriale, soiurilor de plante, topografiilor circuitelor integrate, precum și din alte drepturi asupra proprietății intelectuale sunt scutiți de taxă de stat.