14.06.2016

Dreptul de şedere permanentă în Republica Moldova – cerinţe şi proceduri (I)

Autor: Natalia Roșca Casa de avocatură „Efrim, Roșca și Asociații”

Continuăm discuţiile iniţiate la început de săptămână ce au ca obiect dreptul de şedere pe teritoriul Republicii Moldova şi anume dreptul de şedere permanentă în ţara noastră.

Cine poate obţine dreptul de şedere permanentă în Moldova

Legea, şi ne referim aici la Legea nr. 200 din 16 iulie 2010 privind regimul străinilor, spune aşa: dreptul de şedere permanentă se acordă străinului „titular al dreptului de şedere provizorie”. Această expresie trebuie înţeleasă în sensul că la momentul acordării dreptului la şedere permanentă, străinul trebuie să deţină legal dreptul de şedere provizorie în Republica Moldova.

Cum şi în ce condiţii se obţine dreptul de şedere permanentă în Moldova

Dreptul de şedere permanentă se acordă la cerere, adică nu intervine de drept, în virtutea unor circumstanţe. Străinul care deţine dreptul de şedere provizorie în Moldova trebuie să întrunească mai multe condiţii, pentru ca să poată primi dreptul de şedere permanentă în ţara noastră. Și anume:

– să deţină dreptul de şedere provizorie legală şi continuă pe teritoriul Moldovei un anumit termen, prevăzut de lege, astfel: – în cazul străinilor căsătoriţi cu un cetăţean al Republicii Moldova – acest termen este de cel puţin 3 ani; – în cazul străinilor din alte categorii – termenul este de cel puţin 5 ani;

–  să facă dovada faptului că deţine mijloace suficiente de întreţinere. Această condiţie nu este impusă străinilor căsătoriţi cu cetăţeni ai Republicii Moldova;

– să dispună de spaţiu de locuit;

– să vorbească limba de stat la un nivel satisfăcător;

– să îndeplinească în continuare condiţiile de intrare în Republica Moldova şi anume cele indicate la art. 6 alin. (1) lit. a), c), e) şi f) din Legea privind regimul străinilor, adică: – să posede un document valabil de trecere a frontierei de stat, recunoscut sau acceptat de Republica Moldova, dacă prin tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte nu se prevede altfel, să prezinte documente care justifică scopul intrării; – să nu fie incluşi în categoria străinilor împotriva cărora s-a instituit măsura interdicţiei de intrare în Republica Moldova sau care au fost declaraţi indezirabili; – să nu prezinte pericol pentru securitatea naţională, ordinea şi sănătatea publică;

– să nu fi intervenit, în perioada şederii în Republica Moldova, nici unul dintre motivele de nepermitere a intrării pe teritoriul Republicii Moldova prevăzute la art. 8 alin. (1) lit. b), c), d), e), g), h) şi i) din Legea privind regimul străinilor, mai exact: – organizaţiile internaţionale al căror membru este Republica Moldova sau autorităţile publice care desfăşoară activităţi de combatere a terorismului semnalează că aceştia finanţează, pregătesc, sprijină în orice mod sau comit acte de terorism; – există indicii că acesta face parte din grupuri criminale organizate cu caracter transnaţional sau că sprijină în orice mod activitatea acestor grupuri; – există indicii să se presupună că străinul a săvârșit sau că a participat la săvârșirea unor infracţiuni contra păcii şi omenirii ori a unor crime de război, ori a unor crime contra umanităţii, prevăzute în tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte; – a prezentat informaţii false la perfectarea documentelor de intrare în Republica Moldova; – a săvârșit infracţiuni în perioada unor alte şederi în Republica Moldova ori în străinătate împotriva statului sau a unui cetăţean al Republicii Moldova şi are antecedente penale nestinse; – a introdus ori a încercat să introducă ilegal în Republica Moldova alţi străini, ori este implicat în traficul de fiinţe umane; – a încălcat anterior, în mod nejustificat, scopul declarat la obţinerea vizei sau la intrarea pe teritoriul Republicii Moldova;

– să nu aibă în ultimii 3 ani antecedente penale.

În cazul străinilor căsătoriţi cu cetăţeni ai Republicii Moldova, o condiţie obligatorie este ca durata căsătoriei să fie, în mod obligatoriu, de cel puţin 3 ani. În cazul în care durata căsătoriei sale este mai mică de trei ani, străinul trebuie să deţină dreptul de şedere provizorie legală şi continuă pe teritoriul Moldovei de cel puţin 5 ani. Legea prevede că străinilor a căror şedere este în interesul Republicii Moldova li se poate aproba acordarea dreptului de şedere permanentă fără îndeplinirea condiţiilor indicate mai sus. Când vorbim despre străinul minor, în cazul în care ambii părinţi deţin deja dreptul de şedere permanentă pe teritoriul Moldovei, minorul obţine stabilirea domiciliului în ţara noastră concomitent cu părinţii săi. Străinul minor are dreptul să obţină stabilirea domiciliului în Republica Moldova şi în cazul în care numai unul dintre părinţi are drept de şedere permanentă dacă se află la întreţinerea acestuia. De asemenea, dreptul de şedere permanentă se acordă şi străinilor care, conform legislaţiei în vigoare, beneficiază de dreptul la dobândirea cetăţeniei Republicii Moldova prin recunoaştere şi dispune de spaţiu de locuit, vorbeşte limba de stat la un nivel satisfăcător şi nu a avut în ultimii 3 ani antecedente penale.

Când încetează dreptul la şedere permanentă în Republica Moldova

Dreptul de şedere permanentă, în pofida cuvântului „permanent” în denumirea sa, poate, totuşi, să înceteze şi se întâmplă în următoarele situaţii:

–  când străinul, deţinător al dreptului de şedere permanentă, cere încetarea acestuia;

–  când străinul pleacă din Republica Moldova pentru a-şi stabili domiciliul pe teritoriul unui alt stat;

– în cazul absenţei străinului pe teritoriul Republicii Moldova în o perioadă mai mare de 12 luni consecutive;

– în cazul declarării străinului persoană indezirabilă.

În cazul în care străinul a lipsit de pe teritoriul Republicii Moldova o perioadă mai mare de 12 luni consecutive, acesta poate reveni cu o nouă cerere de acordare a dreptului de şedere permanentă în Moldova, doar după o şedere provizorie legală şi continuă de 12 luni pe acest teritoriu. Cum solicităm acordare a dreptului de şedere permanentă în Republica MoldovaAşa cum spuneam mai sus, dreptul de şedere permanentă pe teritoriul Moldovei se acordă la cerere. Conform legii, cererea de acordare a dreptului de şedere permanentă în Republica Moldova se scrie în limba română şi se depune personal la Biroul de Migraţie şi Azil, care este autoritatea competentă pentru străini. La cererea de acordare a dreptului de şedere permanentă în Republica Moldova, așa cum prevede legea, se anexează următoarele acte:

– certificatul de stare civilă;

– documentul valabil pentru trecerea frontierei de stat;

– actul ce confirmă deţinerea legală a spaţiului de locuit;

– actul ce confirmă mijloacele de întreţinere;

– cazierul judiciar sau un alt document cu aceeaşi valoare juridică, eliberat de autorităţile din ţara de origine;

– certificatul medical, din care să rezulte că străinul nu suferă de boli care pot pune în pericol sănătatea publică;

– dovada asigurării medicale.

Atenţie! Pe pagina web oficială a Biroului Migraţie şi Azil, puteţi găsi informaţii privind actele exacte ce urmează a fi depuse pentru obţinerea dreptului de şedere permanentă în RM:

– cerere de acordare a dreptului de şedere permanentă în Republica Moldova, de forma stabilită;

– originalul şi copia paşaportului naţional, cu menţiunile corespunzătoare aplicate de organul de control al frontierei de stat;

–  copia permisului de şedere şi a deciziei de acordare dreptului de şedere;

–  originalul şi copia certificatului de căsătorie, pentru străinul căsătorit;

–  originalul şi copia buletinului de identitate valabil al cetăţeanului Republicii Moldova;

–  copia certificatului de naştere al copilului;

–  dovada justificării şederii permanente pe teritoriul Republicii Moldova;

– dovada dreptului la dobândirea cetăţeniei Republicii Moldova prin recunoaştere, dacă este cazul;

–  certificat ce atestă nivelul de cunoaştere a limbii de stat, eliberat de Ministerul Educaţiei;

– dovada spaţiului de locuit (declaraţia autentificată notarial a proprietarului sau, după caz, copia contractului de vânzare-cumpărare a locuinţei);

–  cazier judiciar din ţara de origine legalizat/apostilat (în modul stabilit), tradus în limba de stat şi autentificat notarial sau consular;

– certificat medical care atesta grupa sanguină;

–  copia asigurării medicale;

– dovada mijloacelor de întreţinere în cuantumul corespunzător categoriei dreptului de şedere solicitat, cu excepţia străinilor căsătoriţi cu cetăţeni ai Republicii Moldova;

– o fotografie color 3×4.

Putem observa că lista actelor de pe pagina Biroului Migraţie şi Azil diferă de cea stabilită de lege. Astfel, pentru a nu întâmpina dificultăţi la depunere, dar şi pentru a face economie de timp în procesul de obţinere a dreptului de şedere permanentă în Republica Moldova, vă sugerăm, anterior depunerii actelor pentru obţinerea dreptului de şedere permanentă, să verificaţi informaţia, accesând pagina web a autorității sau să apelați un reprezentant competent al Biroului. Datele de contact ale Biroului Migraţie şi Azil le puteţi găsi pe pagina web.