15.06.2016

Dreptul de şedere permanentă în Republica Moldova – cerinţe şi proceduri (II)

Autor: Natalia Roșca Casa de avocatură „Efrim, Roșca și Asociații”

După ce v-am prezentat cum și în ce condiții se obține dreptul de ședere permanentă pe teritoriul Republicii Moldova, continuăm să vă informăm despre perioada de examinare a cererii pentru obținerea acestui drept, care sunt costurile, dar și în ce cazuri se anulează și se revocă dreptul de ședere permanentă.

Examinare a cererii de către Biroul Migraţie şi Azil

Biroul de Migraţie şi Azil examinează cererea în termen de până la 90 de zile calendaristice din data înregistrării acesteia, la finele căruia emite o decizie privind acordarea, fie privind refuzul acordării dreptului de şedere permanentă. Decizia se consemnează în Sistemul informaţional integrat automatizat în domeniul migraţiei şi azilului.

Important! În cazul în care intenţionaţi să obţineţi dreptul de şedere permanentă pe teritoriul Republicii Moldova, urmăriţi ca cererea de acordare a acestui drept să fie depusă cu cel puţin 90 de zile înainte de expirarea permisului de şedere provizorie deţinut. În caz contrar riscaţi să fiţi sancţionaţi contravenţional, cu amendă de 50 de unităţi convenţionale – adică 1000 de lei, pentru încălcarea regimului de şedere în Republica Moldova, conform art. 333 din Codul contravenţional al Republicii Moldova.

În cazul în care cererea depusă şi actele anexate nu corespund cerinţelor legale,  Biroul de Migraţie şi Azil respinge cererea. Decizia de respingere a cererii de acordare a dreptului de şedere permanentă în Republica Moldova, precum şi motivele care au stat la baza deciziei se comunică solicitantului în scris, în termen de 10 zile lucrătoare de la emiterii acesteia. Decizia de respingere a cererii de acordare a dreptului de şedere permanentă în Republica Moldova poate fi contestată direct în instanţă de contencios administrativ.

Străinilor cărora li s-a respins cererea de acordare a dreptului de şedere permanentă în Republica Moldova li se poate acorda, la solicitarea lor, dreptul de şedere provizorie conform situaţiei de până la depunerea cererii de acordare a dreptului de şedere permanentă, dacă îndeplinesc condiţiilor legale în acest sens. Cererea privind acordarea dreptului de şedere permanentă în Republica Moldova poate fi depusă repetat, după înlăturarea motivelor care au condus la respingerea ei.

Costurile dreptului de ședere permanentă

Ca şi în cazul dreptului de şedere provizorie, obţinerea dreptului de şedere permanentă presupune achitarea anumitor taxe şi costuri. Taxele de stat şi cuantumurile acestora ce urmează a fi achitate în cadrul procedurii de obţinere a dreptului de şedere permanentă în Republica Moldova sunt stabilite de Legea taxei de stat  și sunt următoarele:

– examinarea cererii de acordare a dreptului de ședere permanentă, pentru care taxa de stat este de 200 de lei;

– eliberarea permisului de ședere provizorie sau permanentă, pentru care taxa de stat este de 50 de lei.

Suplimentar taxei de stat, solicitantul dreptului de şedere permanentă pe teritoriul Republicii Moldova, va trebui să achite şi serviciile Biroului de Migraţie şi Azil pentru examinarea cererii privind acordarea dreptului de şedere permanentă. Costul acestui serviciu variază în dependenţă de termenul de examinare a cererii. Astfel, costul pentru examinarea cererii de acordare a dreptului de şedere permanentă:

– în termen de 1 lună este de 400 de lei;

– în termen de 2 luni este de 200 de lei;

– în termen de 3 luni este de 100 de lei.

Ulterior, după obţinerea dreptului de şedere provizorie, străinul va trebui să solicite permisul de şedere permanentă – actul care va confirma şi-i va asigura exercitarea efectivă a dreptului său de şedere în Republica Moldova. Pentru aceasta, deţinătorul dreptului de şedere permanentă se va adresa la Î.S. „CRIS Registru”, fie la unul din oficiile sale teritoriale, unde va trebui să achite pentru serviciile prestate, tarifele stabilite prin ordin al ministrului tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor. Costurile acestor servicii ale Î.C. „CRIS Registru” variază, de asemenea, în dependenţă de termenul în care se solicită prestarea lor. Astfel:

– pentru confecţionarea permisului de şedere permanentă: – 30 zile calendaristice – 350 lei + 50 lei; – 15 zile calendaristice – 530 lei + 50 lei; – 5 zile lucrătoare – 880 lei + 50 lei; – 24 ore – 1050 lei + 50 lei; – 8 ore – 1230 + 50 lei;

– pentru confecționarea permisului de ședere permanentă în caz de pierdere, furt sau deteriorare: – 30 zile calendaristice – 350 lei + 50 lei; – 15 zile calendaristice – 530 lei + 50 lei; – 5 zile lucrătoare – 880 lei + 50 lei; – 24 ore – 1050 lei + 50 lei.

Pentru informaţii suplimentare cu privire la taxele şi costurile prevăzute pentru serviciile Biroului Migraţie şi Azil, puteţi accesa pagina web oficială a Biroului Migraţie şi Azil.

Anularea şi revocarea dreptului la şedere permanentă în Republica Moldova

Dreptul de şedere permanentă pe teritoriul Republicii Moldova poate fi anulat sau revocat. Această competenţă îi aparţine Biroului Migraţie şi Azil, care poate anula sau revoca acest dreptul doar prin decizie motivată şi doar în anumite condiţii. Astfel, dreptul de şedere în Republica Moldova, acordat sau prelungit în condiţiile prezentei legi, poate fi anulat dacă:

– se constată ulterior că, la data acordării sau prelungirii dreptului de şedere, străinul nu îndeplinea condiţiile prevăzute de prezenta lege pentru a obţine acest drept;

– se stabileşte că unele acte care au stat la baza acordării dreptului de şedere sunt falsificate.

Revocarea, adică retragerea, dreptului de şedere provizorie în Republica Moldova poate avea loc doar în unul din următoarele două cazuri:

– în urma verificărilor efectuate de structura specializată a Biroului de Migraţie şi Azil sau a sesizărilor primite de la alte autorităţi competente, potrivit legii, se constată că străinul nu mai întruneşte condiţiile de prelungire a dreptului de şedere ori nu mai respectă scopul pentru care i s-a acordat acest drept;

– se constată că străinul a încălcat reglementările vamale sau reglementările privind frontiera de stat.

Decizia privind anularea sau revocarea dreptului de şedere permanentă în Republica Moldova se aduce la cunoştinţă străinului care se află pe teritoriul țării noastre, în scris, de către Biroul Migraţie şi Azil, în termen de 3 zile.